تفاوت میان نسخه‌های «یحیی تارساز»

تغییرات سپاس‌گزاری به نسخهٔ 10409750 Pedrram واگردانده شد.
(تغییرات سپاس‌گزاری به نسخهٔ 10409750 Pedrram واگردانده شد.)
== الگوی ساز یحیی ==
امروزه شکل و ساختمان کنونی تار که ساخته می‌شود از روی تار یحیی است و به [[الگوی یحیی]] معروف است.{{سخ}}
در سال ۱۳۱۲ قیمت تار یحیی ۴۰تومان بوده است. در حالی که تار سایر استادان آن زمان از ۱۴ یا ۱۵تومان تجاوز نمی کرده است. تارهای معمولی بی نام و نشان نیز ۳ تا ۵تومان قیمت داشته‌اند. گرچه امروزه دارندگان این ساز تمایل به فروش آن ندارند ولیاما برخیقیمت ازآنرا تارهایتوافقی ساختهو یبالای ایشان۲۰ بامیلیون قیمتهایتومان بالایتخمین 100زده‌اند.<ref میلیونname="cmi">روزنامه توماندنیای نیزاقتصاد، بفروششماره میرسند.۱۴۵۰</ref>
 
یحیی در ابتدا بی مهر می ساخته، اما تقلید و فروش تار به نام او باعث شد تا سرانجام مهر بیضی یحیی را بسازد و درون کاسه و زیر سیم گیر را مهر کند.<ref>کتاب هنر ساز سازی، حسین مسعود</ref>