تفاوت میان نسخه‌های «رادیو گیلان»

جز
ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار
جز (ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار)
| عرض تصویر=
| توضیحات تصویر =
| زبان پخش = [[زبان گیلکی|گیلکی]]،فارسی، فارسی
| دفتر مرکزی= رشت
| آغاز به کار = ۱۳۳۴
| نوع پخش = موج [[اف ام]]،[[ای ام]]
| وابسته = [[صدا و سیمای مرکز گیلان]]
| موضوع برنامه‌ها = فرهنگی، هنری، ورزشی، سیاسی و خبری
 
== تاریخچه ==
‎‏رادیو‏رادیو رشت ‎فعالیتفعالیت خود را در ‏سال ۱۳۳۴ با نصب فرستنده‌ای به‏‎به‏ ‎قدرت‎قدرت ۷۵ ‎واتوات در اداره پست و تلگراف گیلان در [[رشت]] آغاز کرد و در ابتدا بخشی از شهر رشت را تحت پوشش داشت نخستيننخستین مديرمدیر راديورادیو رشت آقايآقای سرتيپسرتیپ پور بود و اوليناولین گوينده‎گوینده آقای محتشمی كهکه در واقع اولین كسیکسی كهکه صدای او از راديورادیو رشت برای مخاطبان پخش شد.
 
در روز فقط يكیک ساعت برنامه پخش ميمی شدکه شامل اخبار استان و برنامه هاي‎های ‎محليمحلی بود . بعد از يكیک ماه ‏آقاي‏آقای سرتيپسرتیپ پور كنارهکناره گيريگیری كردکرد و آقايآقای اميرامیر هادي‎هادی ‎كشفيکشفی به رياستریاست راديورادیو رشت منصوب شد . براساس ‏پيگيري‏پیگیری‌های هاي ايشانایشان دستگاه بي‎بی ‎سيمسیم از 75۷۵ واتيواتی به 160۱۶۰ وات ارتقاء پيدا كرد‏‎پیدا کرد‏.
ايناین دستگاه را ارتش گيلانگیلان به طور موقت در اختياراختیار راديوقراررادیوقرار داده بود . از‎از ‎اوليناولین هنر پيشگانپیشگان نمايشينمایشی برنامه ‏رشت آقايآقای دودكاردودکار را مي توانمی‌توان نام برد‎ برد. ‎ايشانایشان در هفته 10۱۰ دقيقهدقیقه برنامه داشتند. از گويندهگوینده‌ها، هامی‌توان ،آقای مي‏انام تواناللـه آقاي ‏انام‎ ‎اللـه نورينوری و مستوفيمستوفی را نام برد‎ برد.
با پيگيريهايپیگیریهای مجدد آقايآقای كشفيکشفی بيبی سيمسیم 160۱۶۰ واتيواتی به يكیک كيلوکیلو واتيواتی تغييرتغییر پيدا‏‎ ‎كردپیدا‏ کرد. با تغييرتغییر بيبی سيمسیم 160۱۶۰ ‏واتي‏واتی به يكیک كيلوکیلو واتيواتی آنتن از اداره پست و‎و ‎تلگرافتلگراف به آزادگان رشت منتقل شد‎ شد.
 
در محدوده فرستنده آزادگان يكیک ساختمان يكیک طبقهطبقه‌ای اي برايبرای استقرار ايناین آنتن‎آنتن ‎درستدرست شده بود پوشش ‏راديويي‏رادیویی همچنان شهرستان رشت بود يعنيیعنی شهر رشت همراه با‎با ‎چندچند محله روستايي ،روستایی، با دستگاه يكیک كيلوواتيکیلوواتی ‏تعداد كاركنانکارکنان زيادزیاد شد . و نام‎نام ‎راديورادیو هم به اداره انتشارات راديورادیو تغييرتغییر پيدا كردپیدا کرد. هنرمندان معروفيمعروفی وارد‎وارد ‎عرصهعرصه راديورادیو شدند آقايانيآقایانی همچون: ويسانویسان لو، جنتيجنتی، ،نژند، نژندجوادی، ،امانی جوادي ، اماني و‎و [[ناصر مسعودی]] خواننده ‏گيلاني‎ ‏گیلانی.
 
در زمان آقايآقای كشفي ،کشفی، خانم نورينوری زاده و خانم عبدالحميدعبدالحمید به گويندگان‎گویندگان ‎پيوستندپیوستند. با افزايشافزایش كارمندانکارمندان قسمت ‏اداري‏اداری و ماليمالی راديورادیو توسعه پيدا كرد‎پیدا کرد. ‎متأسفانهمتأسفانه راديورادیو رشت محل ثابتيثابتی برايبرای اجراياجرای برنامه هابرنامه‌ها نداشت . در ابتدا ‏طبقه‎‏طبقه ‎دومدوم گاراژ رودباريرودباری محل پخش برنامهبرنامه‌های هاي راديورادیو بود . موسيقي هاموسیقی‌ها در آنجا ضبط‎ ‎ميضبط شدمی‌شد و دو ضبط ‏صوت همراه با يكیک ميكروفنمیکروفن وسايلوسایل ضبط موسيقي بودند‎موسیقی بودند.
 
با راه اندازياندازی بيبی سيمسیم يكیک كيلوواتيکیلوواتی زمان برنامه هابرنامه‌ها به 2۲ ساعت افزايش پيدا‏‎افزایش ‎كردپیدا‏ کرد. در سال 1337۱۳۳۷ يایا اوايلاوایل سال ‏‏1338‏‏۱۳۳۸ آقايآقای كشفيکشفی منتقل شدند و آقايآقای سرمدي‎سرمدی ‎بهبه مديريتمدیریت اداره انتشارات راديورادیو منصوب شدند . با آمدن ‏ايشان‏ایشان محل كارکار به‎به ‎خيابانخیابان تختيتختی روبرويروبروی يكیک ساختمان دو طبقه منتقل ودر طبقه دوم آن يكیک استوديو‎استودیو ‎كوچكکوچک برايبرای موسيقيموسیقی ساخته شد . بعد از آقايآقای سرمديسرمدی آقاي‎آقای مؤمن پور شاعر و فرهنگيفرهنگی گيلانگیلان رياستریاست انتشارات راديورادیو رشت را برعهده گرفت‎ گرفت. ‎ايشانایشان تغييراتتغییرات زياديزیادی در ‏راديو‏رادیو رشت ايجادایجاد كردند؛کردند؛ شورايشورای نويسندگان‎نویسندگان راه اندازياندازی شد ،شد، ساعات پخش برنامه هابرنامه‌ها افزايشافزایش پيداپیدا كرد،کرد، به گونهگونه‌ای اي كهکه صبحها هم 3۳ ساعت برنامه پخش ‏مي‏می شدوشورايشدوشورای برنامهبرنامه‌ها ها نيزنیز راه اندازي شد‎اندازی شد.
 
برنامه هايبرنامه‌های راديورادیو رشت از صبح تا 11۱۱ شب ادامه داشت. در ايناین زمان نمايشنامه‎ ‎،نمایشنامه، برنامه كودك ،کودک، برنامه ‏نوجوان ،‏نوجوان، برنامه روستا شروع به توليدتولید شد . سال‎سال ‎توليدتولید ايناین برنامهبرنامه‌ها ها 1339۱۳۳۹ بود . از معروفترينمعروفترین برنامه هايبرنامه‌های ايناین ‏دوره برنامه‎" ‎دهقاندهقان" بود كهکه روزيروزی نيمنیم ساعت از راديورادیو پخش مي شد می‌شد. نويسندهنویسنده و تهيهتهیه كننده‎کننده ‎ايناین برنامه ها‎ها آقايآقای احمد چهره سا بود‎ بود.‎راديو ‎رادیو از دو قسمت تشكيلتشکیل شده بود؛ قسمت فنيفنی زيرنظرزیرنظر اداره پست و تلگراف و ‏قسمت ادارياداری زيرنظرزیرنظر انتشارات راديورادیو بود‎.
 
در زمان آقايآقای مؤمن پور دستگاه يكیک كيلوواتيکیلوواتی به 10۱۰ كيلوواتيکیلوواتی تغييرتغییر پيدا كرد‏‎پیدا کرد‏. ‎برنامه هابرنامه‌ها از لحاظ كميکمی ‏وكيفي‏وکیفی افزايشافزایش چشم گيري پيداگیری كردپیدا کرد. با تغيرتغیر آقاي‎آقای ‎مؤمنمؤمن پور از سمت مديريتمدیریت اداره انتشارات راديورادیو رشت ‏آقاي‏آقای نواب صفا ديگردیگر شاعر‎شاعر ‎گيلانيگیلانی به ايناین مسئوليتمسئولیت منصوب شد . در ايناین زمان اداره پست و تلگراف دستگاه‎دستگاه ‎‎100‎۱۰۰ ‎كيلوواتيکیلوواتی را در فرستنده آزادگان راه اندازياندازی كردندکردند و ايناین زمانيزمانی بود كه‎که ‎راديورادیو و تلويزيونتلویزیون با هم ادغام ‏گرديد‏گردید. (سال 1349۱۳۴۹)با گسترش فرستنده آزادگان مهندس پور يوسفيیوسفی به سمت سرپرستي‎سرپرستی ‎فرستنده‎فرستنده ‎100‎كيلوواتي۱۰۰‎کیلوواتی رشت منصوب شدند‎شدند .<ref>[http://guilan.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=5603&Itemid=394 تاریخچه صدا و سيمایسیمای مرکز‎مرکز ‎گیلانگیلان ] ''(وبگاه صدا و سيمایسیمای مرکز‎مرکز ‎گیلانگیلان)''</ref>
 
در ابتدا برنامه روزانه ‏خود را‎را ‎رویروی موج متوسط ۱/۴۴۱ متر برابر با ۶۸۰ کیلو سیکل در دو بخش: از ساعت ۹ تا‏‎تا‏ ۱۲:۳۰ ‎وو از ‏ساعت ۳۰:۱۶ تا ۲۱ پخش می‌کرد و پس از افتتاح فرستنده یکصد‏‎یکصد‏ ‎کیلوکیلو واتی ساعات پخش برنامه‌ها به ‏‏۱۹ ساعت رسید (۵ تا ۳۰: ۲۴) که از‎از ‎ایناین مدت حدود ۶ ساعت تولید محلی بود. با گسترش دامنه فعالیتهای رادیو و بهره گیری از هنرمندان موسیقی‎موسیقی ‎وو تئاتر گیلان در اواخر ‏سال ۱۳۳۷ با افزایش قدرت فرستنده به‏‎به‏ kw 10۱۰ ‎مناطق‎مناطق ‎دیگریدیگری از [[رشت]] و حومه در پوشش ‏رادیویی این فرستنده قرار گرفت‎.
 
در سال ۱۳۵۳ چهارده برنامه به علاوه برنامه‌های ویژه (سالروزها و ایام‎ایام ‎سوگواریسوگواری) پخش مستقیم تولید برای ‏شبکه جمعاً بمدت ۱۹/۱۰۹۱ ساعت برنامه‏‎برنامه‏ ‎تولیدتولید و پخش شده‌است. از آنجایی که قدرت آن فرستنده بسیار کم بود در سال ۱۳۴۶ فرستنده آزادگان با قدرت‏‎قدرت‏ kw100kw۱۰۰ ‎اصلیاصلی و‎و kw ‎‎10‎۱۰ رزرو راه اندازی شد‎. در سال ۱۳۶۵ برای سیگنال رسانی بهتر به تمامی نقاط استان، ایستگاه پرقدرت‏‎پرقدرت‏ ‎کیاشهرکیاشهر با دو فرستنده ‏پرقدرت‎‏پرقدرت kw 100۱۰۰*2۲ ‎جهتجهت پخش شبکه اول رادیویی روی‎روی ‎فرکانس‎فرکانس KHZ 1251۱۲۵۱ ‎وو دو فرستنده‎فرستنده kw 50۵۰ + ‎‎100‎۱۰۰ ‎جهتجهت پخش شبکه دوم روی فرکانس‎فرکانس KHZ 1521۱۵۲۱ ‎وو دو فرستنده‎فرستنده kw 400۴۰۰*2۲ ‎جهتجهت پخش برنامه برون ‏مرزی به زبانهای روسی‎ ‎،روسی، انگلیسی، گرجی، ترکی آذری و ترکی استانبولی روی فرکانس‎فرکانس KHZ 702۷۰۲ ‎و‎و ‎KHZKHZ 140۱۴۰ ‎نصبنصب و راه اندازی شد‎.
از آنجایی که با راه اندازی این ایستگاه قسمتی از مناطق کوهستانی استان‏‎استان‏ گیلان مانند رودبار و منجیل، لوشان از ‏کیفیت سیگنال رسانی مطلوب برخوردار نبوده‎نبوده ‎وو در زیر مقدار استاندارد یک میلی ولت دریافت می‌شد با ‏تعمیر و تغییر‎تغییر ‎فرکانسفرکانس فرستنده آزادگان بدلیل دارا بودن آنتن همه جهته با انتخاب فرکانس‎فرکانس ‎پائین‎پائین KHZ 657۶۵۷ ‎برایبرای این فرستنده علاوه بر رفع مشکل این مناطق تمام نقاط‎نقاط ‎کوهستانیکوهستانی استان زیر پوشش مطلوب برنامه قرار ‏گرفت‎.
 
با راه اندازی شبکه استانی صدای مرکز گیلان در سال ۱۳۷۷ برنامه‌های محلی‏‎محلی‏ ‎ازاز هنگام اذان صبح شروع و ‏تا ساعت ۲۴ شب از فرستنده‏‎فرستنده‏ kw 100۱۰۰+10۱۰ ‎رویروی فرکانس‎فرکانس KHZ 657۶۵۷ ‎مرکزمرکز و برنامه‌های سراسری رادیو از ‏فرستند رسالت (۲) روی فرکانس‎فرکانس KHZ 1251۱۲۵۱ ‎شبکهشبکه (۱) و رسالت (۳) روی فرکانس‎فرکانس KHZ 1521۱۵۲۱ ‎شبکهشبکه ‏فرهنگ پخش می‌شود. در حال حاضر فرستنده های‎های FM ‎زیباکنارزیباکنار به قدرت‎قدرت kw 10۱۰*2۲ ‎رویروی فرکانس‎فرکانس MHZ 3۳/91۹۱ ‎و‎و FM ‎وو لوشان ‏به قدرت‎قدرت w 100۱۰۰ ‎رویروی فرکانس‎فرکانس MHZ 7۷/101۱۰۱ ‎و‎و FM ‎آستاراآستارا به قدرت‎قدرت w 100۱۰۰ ‎رویروی فرکانس‎فرکانس MHZ 89۸۹ ‎و‎و ‎FMFM ‎گنجهگنجه به قدرت‎قدرت W 10۱۰ ‎رویروی فرکانس‎فرکانس MHZ 108۱۰۸ ‎و‎و FM ‎گوشتگوشت پزان به قدرت‎قدرت W 10۱۰ ‎رویروی فرکانس‎فرکانس ‎MHZMHZ 107۱۰۷ ‎شبکهشبکه پیام شهرهای رشت و حومه، ‎آستارا،آستارا، گوشت پزان و شنجوسلات، گنجه و حومه رستم آباد را تحت پوشش قرار می‌دهد‎.
 
== واحدهای برون مرزی ==