تفاوت میان نسخه‌های «خانواده‌های زبانی»

 
==خانواده‌های زبانی==
* [[زبان‌های هندواروپایی]]
* [[زبان‌های چینی-تبتیاورال آلتایی]]
* [[زبان‌های آفروآسیایی]]
* [[زبان‌های آسترونزیایی]]
* [[زبان‌های نیلچینی-صحراتبتی]](حامی-نیلی)
* [[زبان‌های ترکی]]
* [[زبان‌های نیل-صحرا]](حامی-نیلی)
* [[زبان‌های پالئوسیبرین]]
* [[زبان‌های چینی-تبتی]]
* [[زبان‌های تائی]]
* [[زبان‌های اورالی]]
* [[زبان‌های کره‌ای]]
* [[زبان‌های نا-دن]]
* [[زبان‌های نیل-صحرا]](حامی-نیلی)
* [[زبان‌های نیجر-کنگو]]
* [[زبان‌های قفقازی]]
* [[زبان‌های دراویدی]]
* [[زبان‌های اسکیمو-آلئوت]]
* [[زبان‌های هندواروپایی]]
* [[زبان‌های ایندوپاسیفیک]]
* [[زبان‌های آفروآسیایی]]
* [[زبان‌های آمِرنید]]
* [[زبان‌های استرالیایی-آبورجنیال]]
* [[زبان‌های آسترونزیایی]]
 
== زبان‌های هندواروپایی ==