باد (یکا): تفاوت میان نسخه‌ها

۶۹ بایت اضافه‌شده ،  ۸ سال پیش
جز
ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار
جز (ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار)
{{لحن}}
{{ویکی‌سازی}}
در [[مخابرات]] و [[الکترونیک]]، باد {{به انگلیسی|Baud یا به صورت مخفف Bd}}، معادل علامت در ثانیه یا پالس بر ثانیه است. آن واحد درجه یا میزان سمبل است، همچنین بصورت مقدار در ثانیه (band rate) یا مقدار مدولاسیون (تغییر) مشخص می شود،می‌شود، تعداد تغییرات سمبل متمایز (سیگنال رخدادها ) برای انتقال متوسط در هر ثانیه بصورت یک سیگنال مدول شده، بصورت دیجیتال یا یک کد خط، ایجاد می شود می‌شود. مقدار در ثانیه مرتبط با بیت میباشدمی‌باشد اما نباید با میزان بیت آشکار بصورت بیت یا بیت هابیت‌ها با هم اشتباه شوند .
زمان تداوم سمبل، نیز بعنوان واحد وقفه (فاصله ) مشخص می شود،می‌شود، که می تواندمی‌تواند مستقیماً بعنوان زمان بین انتقالات با بررسی یک دیاگرام چشمی از یک [[نوسان نما]] (Oscilloscope) [[اندازه گیری]] شود . زمان تداوم یا استمرار سمبل Ts می تواندمی‌تواند بصورت زیر محاسبه گردد :
که در آن fs مقدار سمبل است .
:<math> T_s = {1 \over f_s}, </math>
یک مثال ساده :مقدار ثانیه 1kBd۱kBd=1000Bd مترادف با مقدار سمبل 1000۱۰۰۰ نماد در هر ثانیه است . در مورد یک مودم، این متناظر و سازگار با 1000۱۰۰۰ تون (درجة صدا) در هر ثانیه است، و در مورد یک کد خط، این متناسب با 1000۱۰۰۰ پالس در هر ثانیه می باشد می‌باشد. زمان استمرار سمبل 1000۱۰۰۰/1۱ ثانیه برابر با 1۱ [[میلی ثانیه]] می باشدمی‌باشد. واحد مقدار در ثانیه پس از Baudot Emile (امیل بادوت) مخترم کد Baudot برای تله گرافی نامگذاری شد، و بعنوان واحدهای SI معرفی می گرددمی‌گردد. اولین حرف نماد آن حرف بزرگ (Bd) می باشد،می‌باشد، اما زمانی که واحد، املای کلمه را می گویدمی‌گوید باید بصورت حروف کوچک (band) نوشته شود، مگر آنکه در ابتدای یک جمله باشد.
 
== محتویات ==
1۱. ارتباط با مقدار بیت آشکار
2۲. همچنین ببینید
۳. رفرنس‌ها
3.رفرنس ها
4۴. لینک هایلینک‌های بیرونی
ارتباط با مقدار بیت آشکار
مقدار نماد یا سمبل مرتبط با مقدار بیت آشکار می باشدمی‌باشد البته نباید با آن مغشوش یا اشتباه شود . عبارت مقدار در ثانیه (band rate) گاهی بصورت اشتباه برای معنی مقدار بیت بکار رفته است، زیرا این مقادیر در مودم هایمودم‌های قدیمی، مانند ساده ترین لینک هایلینک‌های ارتباطی ( مخابراتی ) دیجیتال که فقط یک بیت را در هر نماد بکار می برند،می‌برند، یکسان هستند، بصورتی که (O) دوتایی یا جفتی از طریق یک سمبل یا نماد ارائه می گردد،می‌گردد، و (1۱) دوتایی بواسطه نماد دیگری عرضه می شود می‌شود. در مودم هایمودم‌های پیشرفته تر و تکنیک هایتکنیک‌های انتقال داده ها،داده‌ها، یک سمبل یا نماد بیشتر از دو حالت دارد، به گونه ایگونه‌ای که آن بیشتر از یک بیت را عرضه می کندمی‌کند که همیشه دقیقاً یکی از دو حالات را عرضه میکندمی‌کند.
اگر بیت هایبیت‌های N در هر نماد حمل شوند، و مقدار آشکار بیت R باشد، شمولیت ثابت کدگذاری کانال، یعنی مقدار نماد fs می تواندمی‌تواند بصورت زیر محاسبه گردد :
:<math> f_s = {R \over N}. </math>
ترکیبات دامنه، فاز و یا فرکانس . مثلاً در یک مودم 64QAM ،۶۴QAM، M=64۶۴ می باشد،می‌باشد، بنابراین مقدار بیت N=6۶ برابر مقدار در ثانیه (band) می باشد می‌باشد. در کد خط، این موارد، مقادیر ولتاژ متفاوت M می باشدمی‌باشد.
نسبت، احتمالاً حتی یک [[عدد صحیح]] نمی‌باشد، در کد گذاری 4B3T،۴B3T، مقدار بیت 3۳/4۴ مقدار در ثانیه می باشد می‌باشد. ( یک میانجی مقدار خالی با 160۱۶۰ کیلو بیت داده هایداده‌های خام در 120۱۲۰ کیلو در ثانیه عمل می کند می‌کند) به عبارت دیگر، کدگذار منچستر مقدار بیت مساوی با 2۲/1۱ مقدار در ثانیه است . با گرفتن اطلاعات در هر پالس N در بیت / پالسی که لگاریتم پایة 2۲ از تعداد پیام هایپیام‌های متمایز M می باشدمی‌باشد نمی‌تواند ارسال شود، هارتلی Hartley یک مقیاس بیت آشکار R را بصورت زیر بنا کرد :
:<math> R = f_s \log_2(M), \, </math>
 
== جستارهای وابسته ==
-Bandwidth (پهنای باند )
-Bitrate ( مقدار بیت )
-Constellation diagram ( دیاگرام مجموعه ) که نشان می دهدمی‌دهد چگونه وضعیت یک سیگنال ارائه شده (یک نماد) می تواندمی‌تواند سه بیت یا بیشتر را فوراً عرضه کند.
-Modulation ( مدولاسیون )
- Modem ( مودم )
-Nyquist rate ( مقدار Nyquist )
-Sambol rate (مقدار نماد یا سمبل )
-List of device bandwidth ( فرمت [[پهنای باند]] دستگاه )
-PCM
 
== منابع ==
{{پانویس}}
 
== پیوند به بیرون ==
-در مبدأهای مخابرات سریال و بصورت رمزی در آوردن [[داده هاداده‌ها]] .
http://www.compkarori.com/dbase/bu07sh.htm.Retrieved January 4,2007.
بازیابی شده از :
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Baud&oldid=458341378
مقوله ها مقوله‌ها: انتقال داده هاداده‌ها / واحدهای اندازه گیری / واحدهای فرکانس
 
[[رده:انتقال داده]]