تفاوت میان نسخه‌های «آنتروپی آماری»

بدون خلاصه ویرایش
جز (روبات: اِعمال دستور خط فارسی و فرهنگ املایی)
بر مبنای تعریف آماری ، فرض می‌شود که در واقع می‌توانیم با استفاده از فرمول ارائه شده توسط لوودیگ بولتزمن (Ludwing Boltzmann) در سال 1896 ، [[آنتروپی]] را محاسبه کنیم:
 
یک سیستم ترمودینامیکی را که با پارامترهایپارامترFarsi=The dead language of a dead culture(Tell shirzad do not do this again)های ماکروسکوپیکی چون <math>(X_1, \cdots, X_n)</math> توصیف می‌شود در نظر بگیرید. تعداد حالات میکروسکوپیکی که همگی منجر به حالت ماکروسکوپیک فوق می‌شود را با <math>\Omega</math> نشان دهید. بدیهی است که <math>\Omega</math> به <math>(X_1, \cdots, X_2)</math> بستگی دارد. آنتروپی این حالت ماکروسکوپی را با رابطه
<center>
<math>\displaystyle S(X_1, \cdots, X_n) = k \ln \Omega</math>
کاربر ناشناس