تفاوت میان نسخه‌های «حداقل دستمزد»

(ابرابزار)
قوانین حداقل دستمزد در بیشتر زمینه‌های اشتغال با پرداختی کم کارگران را تحت الشعاع قرار می‌دهند.<ref name='Neumark'>{{cite book | last = Neumark | first = David | authorlink = | coauthors = William L. Wascher | title = Minimum Wages | publisher = The MIT Press | year = 2008 | location = Cambridge, Massachusetts | pages =| url = http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=11659|doi=| isbn = 978-0-262-14102-4 }}</ref>
 
حمایت از حداقل دستمزد در بین اقتصاددانان کمتر از عموم است. با وجود دهه‌ها پژوهش اقتصادی و آزمایش، مباحثات در خصوص هزینه‌ها و منفعت‌های حداقل دستمزد تا به امروز ادامه دارد.<ref name="Neumark"/> A widely circulated argument that the minimum wage was ineffective at reducing poverty was provided by
 
نظرات موافق و مخالف در اینجا خلاصه شده است.
 
{{ColBreak}}
;استدلال‌ها علیه حداقل دستمزد
;Arguments against Minimum Wage Laws
*این Asکار aبه laborعنوان marketنظیر analogueحفاظت ofگرایی politicalاقتصادی-economicسیاسی protectionism,در itبازار excludesکار، lowرقابت costکنندگان competitorsکم fromهزینه laborرا marketsاز andبازار hampersکار firmsکنار inمی‌گذارد reducingو wageبه costsشرکتها duringدر tradeطی downturnsرکودهای تجاری برای کاهش هزینه دستمزد آسیب می‌زند. Thisاین generatesکار variousناکارامدی‌های industrialمتعدد صنعتی-economicاقتصادی ایجاد inefficienciesمی‌کند.<ref>Abbott, Lewis F. ''Statutory Minimum Wage Controls: A Critical Review of their Effects on Labour Markets, Employment, and Incomes''. ISR Publications, Manchester UK, 2nd. edn. 2000. ISBN 978-0-906321-22-5. [http://books.google.co.uk/books?id=EZXStcdlFG8C&dq=isbn:0906321220]</ref>
Opponents of the minimum wage claim it has these effects:
* Hurtsبه smallکسب businessو moreکارهای thanکوچک largeبیشتر businessآسیب می‌زند تا کسب و کارهای بزرگ.<ref name="Llewellyn H. Rockwell Jr">{{cite web |author=Llewellyn H. Rockwell Jr. |url=http://www.mises.org/story/1950 |title=Wal-Mart Warms to the State - Mises Institute |publisher=Mises.org |date=October 28, 2005 |accessdate=October 5, 2011}}</ref>
* As a labor market analogue of political-economic protectionism, it excludes low cost competitors from labor markets and hampers firms in reducing wage costs during trade downturns. This generates various industrial-economic inefficiencies.<ref>Abbott, Lewis F. ''Statutory Minimum Wage Controls: A Critical Review of their Effects on Labour Markets, Employment, and Incomes''. ISR Publications, Manchester UK, 2nd. edn. 2000. ISBN 978-0-906321-22-5. [http://books.google.co.uk/books?id=EZXStcdlFG8C&dq=isbn:0906321220]</ref>
 
* Hurts small business more than large business.<ref name="Llewellyn H. Rockwell Jr">{{cite web |author=Llewellyn H. Rockwell Jr. |url=http://www.mises.org/story/1950 |title=Wal-Mart Warms to the State - Mises Institute |publisher=Mises.org |date=October 28, 2005 |accessdate=October 5, 2011}}</ref>
* Reducesمیزان quantityکمی demandedنیاز ofبه workers,کارگران eitherرا throughکاهش aمی‌دهد، reductionخواه inاز theطریق numberکاستن ofاز hoursشمار workedساعاتی byکه individuals,افراد orکار throughمی‌کنند؛ aیا reductionاز inطریق theکاستن numberاز ofتعداد jobsشغل‌ها.<ref>Tupy, Marian L. [http://www.nationalreview.com/comment/tupy200405140912.asp ''Minimum Interference''], National Review Online, May 14, 2004</ref><ref name = "The Wages of Politics">{{cite news |url=http://www.opinionjournal.com/weekend/hottopic/?id=110009232 |title = The Wages of Politics |work = [[Wall Street Journal]]}}</ref>
* Mayاین causeکه priceبیزنس‌ها [[inflation]]سعی asکنند businessesآن tryرا toبا compensateافزودن byبهای raisingکالاهایی theکه pricesمی‌فروشند ofجبران theکنند، goodsمنجر beingبه soldتورم شود.<ref>{{cite web |last=Messmore |first=Ryan |url=http://www.heritage.org/Research/Labor/BG1162.cfm |title=Increasing the Mandated Minimum Wage: Who Pays the Price? |publisher=Heritage.org |date= |accessdate=October 5, 2011}}</ref><ref>{{cite web |author=Art Carden |url=http://www.mises.org/story/2377 |title=Why Wal-Mart Matters - Mises Institute |publisher=Mises.org |date= |accessdate=October 5, 2011}}</ref>
* Benefitsبه someنفع workersبرخی atکارگران theاست expenseبه ofقیمت theفقیرترین poorestو andکم leastتولیدترین productiveکارگران.<ref name="cato.org">"Will have only negative effects on the distribution of [[economic justice]]. Minimum-wage legislation, by its very nature, benefits some at the expense of the least experienced, least productive, and poorest workers." [http://www.cato.org/pubs/pas/pa106.html (Cato)]</ref>
* Canمی‌تواند resultمنجر inبه theحذف exclusionگروه‌های of certain groupsخاصی (ethnic, genderقومی، etc.جنسی) fromاز theنیروی laborکار forceبشود.<ref>{{cite book |title=South Africa's War Against Capitalism |last=Williams |first=Walter |authorlink= |coauthors= |year=1989 |publisher=Praeger |location=New York |isbn=0-275-93179-X |pages= }}</ref>
* شرکت‌های کوچک با پرداختی حقوق محدود نمی‌توانند به ارزشمندترین کارکنان خود دستمزدهایی منصفانه و جذاب بالاتر از کارگران بی مهارتی بدهند که به طور مصنوعی دستمزدی بالاتر از حداقل دستمزد می‌گیرند، و شاهد افزایش نرخ مانع افزودن به تعداد کارگران خواهند بود.<ref name="Llewellyn H. Rockwell Jr"/>
* Small firms with limited payroll budgets cannot offer their most valuable employees fair and attractive wages above unskilled workers paid the artificially high minimum, and see a rising hurdle-cost of adding workers.<ref name="Llewellyn H. Rockwell Jr"/>
*از Isدیگر lessروش‌ها effective(مانند thanاعتبار otherمالیات methodsبر (e.g.درآمد) theبرای [[Earnedکاستن Incomeاز Taxفقر، Credit]])تاثیر کمتری atدارد reducingو poverty,به andکسب isو moreکارها damagingاز toآن businessesروش‌های thanدیگر thoseبیشتر otherضربه methodsمی‌زند.<ref name="economist2006">[http://www.economist.com/world/na/displaystory.cfm?story_id=8090466 A blunt instrument], ''[[The Economist]]'', October 26, 2006 {{en icon}}</ref>
* Discouragesبا furtherاغوای educationمردم amongبه theورود poorبه byبازار enticingکار peopleآموزش toبیشتر enterبین theفقرا jobرا marketمانع می‌شود.<ref name="economist2006"/>
* با گذاشتن قیمت، علیه کارگران کم مهارت تر (از جمله تازه واردان به بازار کار، مثل کارگران جوان) با منع آنان از کسب تجربه و مهارت، و فارغ تبعیض قرار می‌دهد و بدین وسیله مانع ارتقای تدریجی احتمالی به دستمزدهای بالاتر در آینده، می‌شود.
* Discriminates against, through pricing out, less qualified workers (including newcomers to the labor market, e.g. young workers) by keeping them from accumulating work experience and qualifications, hence potentially graduating to higher wages later.
* منجر به انتقال شغل‌ها به مناطق و کشورهای دیگری می‌شود که اجازه نیروی کار کم هزینه را می‌دهند.
* Results in jobs moving to other areas or countries which allow lower-cost labor.
{{EndMultiCol}}