تفاوت میان نسخه‌های «حداقل دستمزد»

←‏مباحثه در خصوص نتایج: ابرابزاراوووووووووووووهههههههههه
(←‏مباحثه در خصوص نتایج: ابرابزاراوووووووووووووهههههههههه)
* با گذاشتن پول بیشتر در دست مردم کم درآمدی که همهٔ دریافتی خود را خرج می‌کنند مصرف را تحریک می‌کند.<ref name="EPI site" />
* اخلاق کاری آنانی که درآمد خیلی کمی دارند را زیاد می‌کنند زیرا کارفرمایان از هزینهٔ بیشتر استخدام این کارکنان انتظار بیشتری دارند.<ref name="EPI site" />
* با افزایش دستمزد کمترین کسی که حقوق می‌گیرد هزینه برنامه‌های رفاهی دولتی را کمتر می‌کند.<ref name="EPI site" />
* Decreases the cost of government social welfare programs by increasing incomes for the lowest-paid.<ref name="EPI site" />
*مردم Encouragesرا peopleتشویق toمی‌کند joinجای theاین workforceکه ratherاز thanطرق pursuing moneyغیرقانونی through illegalدنبال means,پول e.g.باشند ,(مثل [[Illegalفروش drugمواد trade|sellingمخدر illegalغیرقانونی)، drugs]]به نیروی کار بپیوندند.<ref>{{cite web |url=http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=545382 |title=Youth Crime and the Minimum Wage by Andrew Kallem :: SSRN |publisher=Papers.ssrn.com |date= |accessdate=October 5, 2011}}</ref><ref>{{cite web |url=http://www.epi.org/publications/entry/books_crimeandwork/ |title=Crime and work: What we can learn from the low-wage labor market &#124; Economic Policy Institute |publisher=Epi.org |date=July 1, 2000 |accessdate=October 5, 2011}}</ref>
* Encouragesبازدهی efficiencyو andاتوماسیون automationصنعت ofرا industryتشویق می‌کند.<ref>[[Bernard Semmel]], ''Imperialism and Social Reform: English Social-Imperial Thought 1895–1914'' (London: Allen and Unwin, 1960), p. 63.</ref>
* Removesمشاغل lowبا payingحقوق jobs,پرداختی forcingکم workersرا toحذف trainکرده for,و andبه moveمشاغل to,با higherدریافتی payingبالا jobsمنتقل می‌کند.<ref>{{cite web |url=http://www.itif.org/pressrelease/itif-report-shows-self-service-technology-new-force-economic-life |title=ITIF Report Shows Self-service Technology a New Force in Economic Life &#124; The Information Technology & Innovation Foundation |publisher=Itif.org |date=April 14, 2010 |accessdate=October 5, 2011}}</ref><ref>{{cite web |url=http://iis-db.stanford.edu/evnts/4651/TechnologyandLaborRegulations.pdf |title=Technology and Labor Regulations 1 |format=PDF |date= |accessdate=March 1, 2012}}</ref>
* Increasesتوسعه technologicalفناورانه developmentرا افزایش می‌دهد. Costlyفناوری پرهزینه‌ای که technologyکارامدی thatکسب increasesو businessکار efficiencyرا isافزایش moreمی‌دهد appealingبا asافزایش theبهای priceنیروی ofکار labourمحبوبتر increasesمی‌شود.<ref>{{cite web |url=http://www.hrsdc.gc.ca/eng/labour/employment_standards/fls/research/research11/page03.shtml |title=Minimum Wages in canada: theory, evidence and policy |publisher=Hrsdc.gc.ca |date=March 7, 2008 |accessdate=October 5, 2011}}</ref>
 
{{ColBreak}}