تفاوت میان نسخه‌های «استخوان خاجی»

بدون خلاصه ویرایش
ساکروم مثلثی شکل بوده و راس آن به سمت پایین قرار گرفته است و به نحوی انحنا یافته که یک سطح خلفی محدب و سطح قدامی مقعر داشته باشد. در پایین ساکروم، استخوان [[دنبالچه]] (کوکسیکس) به آن مفصل شده است. استخوان ساکروم از بالا به مهره پنجم کمری متصل میشود و یک دیسک بین مهره ای در بین آنها قرار دارد. استخوان ساکروم در دو طرف با قسمت ایلیاک [[استخوان بی نام]] مفصل میشود. به این دو مفصل، مفاصل ساکروایلیاک Sacroiliac joint میگویند. مفصل ساکروایلیاک از نوع آمفی آرترودیال بوده و حرکت بسیار کمی دارد.
 
این استخوان در هر یک از سطوح جانبی خود دارای یک رویه مفصلی LX شکل است که با [[استخوان لگنگلن|استخوان های لگنگلن]] مفصل می شود.
در سطح خلفی ساکروم 4 جفت سوراخ خاجی خلفی وجود دارد و در سطح قدامی نیز 4 جفت سوراخ وجود دارد که به ترتیب برای عبور شاخه هایعبورهای خلفی و قدامیقدمی [[اعصاب نخاعی]] S1 - S4 می باشد.
دیواره خلفی کانالکل مهرهمره ای ممکنمن است در نزدیکینزدیی انتهایانتای تحتانیتحتای ساکروم ناقصنقص باشد.
 
== نگارخانه ==
۱۸

ویرایش