تفاوت میان نسخه‌های «اتحادیه پخش برنامه‌های اروپایی»

ابرابزار
جز (ربات: حذف میان‌ویکی موجود در ویکی‌داده: ۴۹ میان‌ویکی)
(ابرابزار)
'''اتحادیه پخش برنامه های اروپایی''' {{به انگلیسی| European Broadcasting Union}}{{به فرانسوی|Union européenne de radio-télévision (UER}} یک اتحادیه متشکل از ۸۵ شرکت تلویزیونی از ۵۶ کشور و ۳۷ شرکت وابسته از ۲۲ کشور دیگر است.EBU پیشروترین اتحادیه رسانه ای جهان است
 
توصيف کلي
 
اعضايEBUشامل شرکت هاي، راديو و تلويزيوني هستند که متعلق به دولت يا بخش خصوصي ارايه خدمات رسانه اي همگاني است
اعضاي فعال اتحاديه شامل همه کشورهاي اروپايي از [[ايسلند]] در شمالي ترين تا [[مصر]] در جنوب [[ايرلند]] در غرب و[[اذربايجان]] در شرق را در برميگيرد.کشورهايي نظير [[کانادا]] ، [[ژاپن]] ، [[مکزيک]] ، [[هند]] و [[هنگ کنگ]] فراتر از مرزهاي اروپا از اعضاي وابسته اين اتحاديه رسانه اي هستند.شبکه هاي تلويزيوني [[ايالات متحده امريکا]] شامل: ABC ، CBS ، NBC ، شرکت صدا و سيماي عمومي((Corporation for Public Broadcasting)) ، [[تايم وارنر]] نيز بااتحاديه راديو تلويزيون [[اروپا]] همکاري دارند.
EBUهر ساله مسابقه آواز [[يوروويژن]] را بطور کامل از طريق رسانه هاي شبکه هاي عضو پوشش ميدهد.
اکثر رسانه هايEBU بازيهاي [[المپيک]] و [[جام جهاني فوتبال]] ((به ويژه بازيهاي کشورهاي خود و فينال))را پخش ميکنند
 
تاريخچه
 
EBUدر 12 فوريه سال 1950 توسط 23 سازمان راديو تلويزيوني از اروپا و [[مديترانه]] در يک کنفرانس در تفريحگاه ساحلي Torquay در دوون ، [[انگلستان]] تشکيل شد در سال1993 پس از فروپاشي [[شوروي]] سازمان [[راديو]] و [[تلويزيون]] بين الملليOIRTدر برگيرنده [[رسانه]] هايي از اروپاي شرقي و مرکزي به EBU پيوستند.
شبکه هاي ورزشي يورو اسپرت و شبکه خبري [[يورونيوز]] از رسانه هاي وابسته به اتحاديه راديو تلويزيون [[اروپا]] هستند.
 
{{Infobox Organization
|name = European Broadcasting Union{{سخ}}اتحادیه پخش برنامه هایبرنامه‌های اروپایی
|image =
|map = EBU Member.svg
|mcaption = کشور هاییکشور‌هایی که یک یا چند عضو دارند بارنگ ابی نشان داده شده اندشده‌اند.
|type = اتحادیه سازمان رادیو و تلویزیون
|membership = ۸۵ عضو فعال
|headquarters = [[ژنو]], [[سوئیس]]
|formation = 12۱۲ فوریه 1950۱۹۵۰
|leader_title = رئيسرئیس
|leader_name = [[Jean-Paul Philippot]]
 
|website = http://www.ebu.ch/
}}
'''اتحادیه پخش برنامه هایبرنامه‌های اروپایی''' {{به انگلیسی| European Broadcasting Union}}{{به فرانسوی|Union européenne de radio-télévision (UER}} یک اتحادیه متشکل از ۸۵ شرکت تلویزیونی از ۵۶ کشور و ۳۷ شرکت وابسته از ۲۲ کشور دیگر است.EBU پیشروترین اتحادیه رسانه ایرسانه‌ای جهان است
 
توصیف کلی
 
اعضایEBUشامل شرکت‌های، رادیو و تلویزیونی هستند که متعلق به دولت یا بخش خصوصی ارایه خدمات رسانه‌ای همگانی است
اعضاياعضای فعال اتحاديهاتحادیه شامل همه کشورهايکشورهای اروپايياروپایی از [[ايسلندایسلند]] در شماليشمالی ترينترین تا [[مصر]] در جنوب [[ايرلندایرلند]] در غرب و[[اذربايجاناذربایجان]] در شرق را در برميگيردبرمیگیرد.کشورهايي نظيرکشورهایی نظیر [[کانادا]] ، [[ژاپن]] ، [[مکزيکمکزیک]] ، [[هند]] و [[هنگ کنگ]] فراتر از مرزهايمرزهای اروپا از اعضاياعضای وابسته ايناین اتحاديهاتحادیه رسانه ايرسانه‌ای هستند.شبکه هايشبکه‌های تلويزيونيتلویزیونی [[ايالاتایالات متحده امريکاامریکا]] شامل: ABCABC، ،CBS، CBS ، NBC ،NBC، شرکت صدا و سيمايسیمای عموميعمومی((Corporation for Public Broadcasting)) ، [[تايمتایم وارنر]] نيزنیز بااتحاديهبااتحادیه راديورادیو تلويزيونتلویزیون [[اروپا]] همکاريهمکاری دارند.
EBUهر ساله مسابقه آواز [[يوروويژنیوروویژن]] را بطور کامل از طريقطریق رسانهرسانه‌های هاي شبکه هايشبکه‌های عضو پوشش ميدهدمی‌دهد.
اکثر رسانه هايEBUهایEBU بازيهايبازیهای [[المپيکالمپیک]] و [[جام جهانيجهانی فوتبال]] ((به ويژهویژه بازيهايبازیهای کشورهايکشورهای خود و فينالفینال))را پخش ميکنندمی‌کنند
 
تاریخچه
 
EBUدر 12۱۲ فوريهفوریه سال 1950۱۹۵۰ توسط 23۲۳ سازمان راديورادیو تلويزيونيتلویزیونی از اروپا و [[مديترانهمدیترانه]] در يکیک کنفرانس در تفريحگاهتفریحگاه ساحليساحلی Torquay در دوون ،دوون، [[انگلستان]] تشکيلتشکیل شد در سال1993سال۱۹۹۳ پس از فروپاشيفروپاشی [[شورويشوروی]] سازمان [[راديورادیو]] و [[تلويزيونتلویزیون]] بينبین الملليOIRTدرالمللیOIRTدر برگيرندهبرگیرنده [[رسانه]] هايي‌هایی از اروپاياروپای شرقيشرقی و مرکزيمرکزی به EBU پيوستندپیوستند.
شبکه هايشبکه‌های ورزشيورزشی يورویورو اسپرت و شبکه خبريخبری [[يورونيوزیورونیوز]] از رسانه هايرسانه‌های وابسته به اتحاديهاتحادیه راديورادیو تلويزيونتلویزیون [[اروپا]] هستند.
 
== منابع ==
{{پانویس}}
* {{یادکرد ویکی|عنوان =EBU |پیوند =http://en.wikipedia.org/wiki/EBU |زبان =en| بازیابی =۲ خرداد ۱۳۹۱}}
 
[[رده:اتحادیه پخش برنامه‌های اروپایی]]