باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
پیشاهنگان به رده های زیر تقسیم می شوند:
 
غنچه های پیشاهنگ: مهربان / مدد، پیشاهنگان: مهرآفرین / نیک آفرین، پیشاهنگان: مهرآور / نیک آور، پیشاهنگان: مهر گستر / نیک گستر، پیشاهنگان: مهر ورز / نیک ورز ، یاورمربی پیشاهنگی: یاورمهرپرور / یاورنیک پرور، مربی پیشاهنگی: مهرپرور / نیک پرور، یاورمدرس پیشاهنگی، مدرس پیشاهنگی، مدرس ارشد پیشاهنگی، استاد تمام پیشاهنگی، لیدر پیشاهنگی.
 
یکی از هدف‌های پیشاهنگی، ایجاد [[اعتماد به نفس]] است. هدف دیگر، ترویج روحیه ی کمک به همنوع در میان مردم است.
کاربر گمنام