تفاوت میان نسخه‌های «سیاه‌تلو»

۱۱۰ بایت اضافه‌شده ،  ۶ سال پیش
جز
جز (ربات: انتقال 16 پیوند میان‌ویکی به d:q660414 در ویکی‌داده)
:''برای روستایی به این نام به [[سیاه‌تلو (روستا)]] نگاه کنید.''
{{Taxobox
|name =سیاه‌تلو
*''Rhamnus paliurus'' L.
}}
[[Fileپرونده: Paliurus spina-christi MHNT.BOT.2004.0.467.jpg|thumbبندانگشتی|'' Paliurus spina-christi'']]
 
'''سیاه‌تلو''' از درختان بومی ایران است.
نام علميعلمی :‍Paliurus spina –
 
نام انگليسيانگلیسی : Christs thorn، Garland thorn ، Jerusalem thorn
 
خانواده : Rhamnaceae
 
نام عربيعربی : صامور ، الشبه
 
مشخصات گياهگیاه شناسيشناسی
 
درختچه كوچكکوچک به ارتفاع 2-3 متر دارايدارای استيپولهاياستیپولهای تغييرتغییر شكلشکل يافتهیافته به صورت خارهايخارهای قويقوی نوكنوک تيزتیز ميمی باشد. برگها بيضويبیضوی ، نوكنوک تيزتیز با كنارهکناره هايهای صاف و يایا بطور غيرغیر محسوس دندانه دار است. از مشخصات خارهايخارهای گياهگیاه آن است كهکه به وضع متقابل و به نحوينحوی در كنارهکناره برگها قرار گرفته اند. كهکه يكيیکی از آنها حالت نسبتانسبتاً قائم و ديگريدیگری حالت خميدهخمیده دارد . گلهايگلهای آن زرد رنگ، ميوهمیوه آن خشكخشک و بالدار و دارايدارای حالت برجسته در قسمت مركزيمرکزی است . ميوهمیوه آن در آغاز ، رنگ سبز مايلمایل به زرد دارد . وليولی تدريجاتدریجاً رنگ زرد مايلمایل به قهوه ايای و يایا قهوه ايای پيداپیدا ميمی كندکند. پراكندگيپراکندگی آن به نحوينحوی است. كهکه در نقاط مختلف مركزمرکز اروپا مخصوصا مناطق مديترانهمدیترانه ، جنوب غربيغربی آسياآسیا و بعضيبعضی نواحينواحی شمال آفريقاآفریقا يافتیافت ميمی گردد. در بعضيبعضی نواحينواحی نيزنیز به عنوان زينتزینت وياویا به منظور جلوگيريجلوگیری از دخول چهارپايانچهارپایان در مزارع ، در حاشيهحاشیه ايناین اماكناماکن كاشتهکاشته ميمی شود.
 
موسم گل : اواسط فروردينفروردین – اواخر اردبيهشتاردبیهشت است.
 
انتشار جغرافياييجغرافیایی
 
اطراف تهران ، نواحينواحی شمال ايرانایران مخصوصا مناطق نيمهنیمه كوهستانيکوهستانی تا ارتفاعات 2000 متريمتری آذربايجانآذربایجان ، لرستان ، كردستانکردستان : جنگلهايجنگلهای كرمانشاهانکرمانشاهان ، سنندج ، فارس ، خراسان : بجنورد ، جنگل گلستان ، دره رودخانه اتركاترک ، نزديكنزدیک چناران در بعضيبعضی از كتبکتب علميعلمی ، انواع خاردار گياهگیاه بصورت واريتهواریته از گياهگیاه فوق به همان نام در نواحينواحی مذكورمذکور ذكرذکر شده است.
 
سياهسیاه تلو از جمله گياهانگیاهان ساحليساحلی به شمار ميمی رود. ارتفاع آن از لب دريادریا بالايبالای 300 – 400 متر است. از گيلانگیلان تا نوشهر و مازندران گسترش دارد. اسالم در تالش و منطقه انزليانزلی و منطقه جنوبيجنوبی استان گيلانگیلان در رودبار وجود دارد. در منطقه نيمهنیمه خشكخشک رستم آباد بصورت غالب در آمده است.
 
قسمت مورد استفاده
 
ريشهریشه ، برگ، ميوهمیوه است.
 
نیازهای اکولوژیکی
نيازهاي اكولوژيكي
 
سياهسیاه تلو بيشتربیشتر در اقليماقلیم نيمهنیمه خشكخشک يافتیافت ميمی شود. در تمام شرايطشرایط اقليمياقلیمی قابل رشد است.
 
روش تكثيرتکثیر
 
از طريقطریق بذر و قلمه تكثيرتکثیر ميمی شود.
 
اسامی محلی
اسامي محلي
 
سياهسیاه تلو ، سياهسیاه تليتلی در نور و گرگان ، قره تيكانتیکان در منطقه وسيعيوسیعی از گيلانگیلان ، بورتيكانبورتیکان ، چنگل ، سيهسیه بور در طوالش و يلهیله بور درفگ ،اسكم،اسکم تليتلی در گرگان و مازندران ، گربه بور در رودبار.
 
گونه هايهای ديگردیگر سياهسیاه تلو
 
در تيرهتیره Rhamnaceae ، گياهانگیاهان مفيدمفید ديگريدیگری كهکه هيچهیچ يكیک از آنها در ايرانایران نمي رويندنمی‌رویند وجود دارد. كهکه بعضيبعضی از آنها به استفاده هايهای درمانيدرمانی به شرح زيرزیر در نواحينواحی محل رويشرویش به عمل ميمی آيدآید:
 
1.Ceanothus americanus : درختچه كوچكيکوچکی است كهکه در آمريكاآمریکا شماليشمالی ميمی رويدروید. پوست
 
ساقه آن به رنگ مايلمایل به قرمز و گلهايگلهای آن به رنگ سفيدسفید مايلمایل به آبيآبی است. پوست ساقه آن بصورت چايچای و بنام نيوجرسينیوجرسی و پوست ريشهریشه اش به عنوان مقويمقوی ، قابض مصرف ميمی شود . وجود نوعينوعی آلكالوئيدآلکالوئید نيزنیز بنام سئانوتينسئانوتین در آن ذكرذکر شده است. بعلاوه اسيداسید سئانوتيكسئانوتیک است.
 
اسيداسید سئانوتيكسئانوتیک ( اسيداسید اموليكامولیک ) به فرمولC30 H46 O5 و به وزن مولكوليمولکولی 67/486 است. استخراج آن توسط Julian و همكارانشهمکارانش صورت گرفته است. همانند بودن آن با اسيداسید اموليكامولیک نيزنیز توسط Mechoulam محقق شده است. اسيداسید سئانوتيكسئانوتیک به حالت متبلور در مخلوطيمخلوطی از متانول و اتر بدست ميمی آيدآید. در گرمايگرمای 356 – 357 درجه نيزنیز ذوب ميمی شود.
 
2. Colletia horrida willd : درختچه كوچكيکوچکی است . كهکه شاخه هايهای جوان آن بصورت خاردار قويقوی با ظاهر مخروطيمخروطی ، تغييرتغییر شكلشکل حاصل ميمی كندکند. گلهايگلهای آن سفيدسفید و معطر است.
 
3. Gouania dominaguensis : درختچه ايای است كهکه در نواحينواحی حاره آمريكاآمریکا و آنتيلآنتیل ميمی رويدروید پوست ساقه و چوب آن به عنوان مقويمقوی و تب بر مصرف ميمی گردد.
 
4. Discaria febrrifuga : در مناطق مختلف برزيلبرزیل ميمی رو.يدید. پوست آن به عنوان تب بر مصرف ميمی شود.
 
5. Ventilago maderaspatane : در نواحينواحی مختلف هند ميمی رويدروید و برايبرای آن اثر تب بر قويقوی قائل ميمی باشند.
 
ميوهمیوه هايهای آن را بصورت كياوئيکیاوئی 2500 خريداريخریداری ميمی كنندکنند.
 
خواص درمانيدرمانی
 
ايناین گياهگیاه از قديم الايامقدیم‌الایام مورد شناساييشناسایی مردم بوده و از آن تحت نام هايهای rhamnos ، paliurus استفاده هايهای درمانيدرمانی بعمل ميمی آمده است. سابقاسابقاً به عنوان قابض ، مقويمقوی ، مدر ، ضد نزله مصرف ميمی شده است. ريشهریشه و برگ ايناین گياهگیاه جهت رفع بيماريهايبیماریهای نزله و اسهال به كارکار ميمی رفته است. ميوهمیوه گياهگیاه بطوريبطوری كهکه در كتبکتب علميعلمی و داروئيداروئی جديدجدید منعكسمنعکس است دارايدارای اثر مدر و دفع كنندهکننده اسيداسید اوريكاوریک خون و اوره است. و از آن ميمی توان جهت كاهشکاهش كلسترولکلسترول خون نيزنیز استفاده به عمل آورد. در رفع رسوبات ادارياداری موثر واقع ميمی شود. بعلاوه مصرف آن باعث پايينپایین آمدن فشار خون ميمی گردد. برايبرای كاهشکاهش قند خون و ديابتدیابت معجزه آسا است.
 
صور داروئيداروئی
 
دم كردهکرده 30 در هزار ميوهمیوه خشكخشک در آب به مقدار 3 – 4 فنجان در روز خيساندهخیسانده ميوهمیوه در شراب سفيدسفید – عصاره آبيآبی به مقدار 30 قطره و 3 مرتبه در روز.
 
آزمايشآزمایش هايهای دقيقدقیق شمياييشمیایی ، هنوز بر رويروی اعضاياعضای مختلف ايناین گياهگیاه به عمل نيامدهنیامده است.
{{گیاه-خرد}}
 
== منابع ==
{{پانویس}}
* [http://www.forsatco.com/3.pdf دوره آموزشی تخصصی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی EIA]، بازدید: سپتامبر ۲۰۱۱.
 
 
{{شهرستان گرگان}}
 
{{گیاه-خرد}}
 
[[رده:عنابیان]]
[[رده:گیاهان توصیف‌شده در ۱۷۵۳ (میلادی)]]
۸۷۲٬۶۶۷

ویرایش