تفاوت میان نسخه‌های «حق اولویت نخستین فرزند»

بدون خلاصه ویرایش
[[File:European Union monarchies by succession.png|thumb|left|250px|کشورهای پادشهای اروپا بر حسب جانشینی. {{legend|#00C800|بدون ارجحیت جنسی}}
{{legend|#C89600|دارای حق الویت نخستین فرزند مذکر که قرار است ارجحیت جنس مذکر در آنها لغو شود}}
{{legend|#A05050|دارای حق الویت نخستین فرزند مذکر}}
{{legend|#000000|حق الویت نخستین فرزند ولی منصوب از سوی پدر}}
{{legend|#0080FF|انتخابی/انتصابی}}]]
'''حق الویت نخستین فرزند''' حقی است که به وسیلهٔ [[قانون]] یا [[رسم]] به بزرگترین فرزند [[خانواده]] داده می‌شود که طبق آن این فرزند دارایی خانواده را به ارث می‌برد. در صورت نبود فرزندان دارایی به خویشاوندان نسبی درجه دو می‌رسد که معمولا مذکر هستند و الویت در آنها نیز بر پایهٔ مسن تر بودن است. بازماندگان فرزندان بزرگتر فوت شده بر فرزندان جوانتر زنده الویت دارند و الویت انتقال [[ارثیه]] به سمت ژرفای خانواده است. این اصل در تاریخ برای وراثت زمین و عنوان و سمت و به ویژه عنوان [[پادشاهی]] تا زمان برچیده شدن یا تغییر به کار برده می شده است.