تفاوت میان نسخه‌های «فلسفه فضا و زمان»

جز
===[[نسبیت همزمانی]]===
بر پایه‌ی نظریه [[نسبیت خاص]] هر نقطه‌ای در پهنه کیهان می‌تواند در بر دارنده‌ی رویدادهای ویژه و جداگانه‌ای باشد که برسازنده‌ی لحظه اکنونش هستند. در [[قضیه ریجیک-پوتنام]] از همین نهاده بهره گرفته شد تا نشان داده شود نظریه نسبیت کیهان فروبسته‌ای را پیش‌بینی می‌کند که رویداد‌هایش در میان بعد‌های چهارگانه بر جای مانده و از آن فراتر نمی‌روند.
 
===ناوردایی در برابر هم‌وردایی===
===چارچوب‌های تاریخی===
===چاله‌ها===
 
==سوی زمان==