باز کردن منو اصلی

تغییرات

* [[جعفر پناهی]]
* [[رومن پولانسکی]]
* [[جیلو پونته کورووپونته‌کوروو]]
* [[ژاک تاتی]]
* [[کوئنتین تارانتینو]]