تفاوت میان نسخه‌های «ملک قاسم میرزا»

اصلاح ارقام، ابرابزار، برچسب منبع
(اصلاح ارقام، ابرابزار، برچسب منبع)
{{بهبود منبع}}
ملک قاسم میرزا در دوم جمادی الثانی 1222۱۲۲۲ ه. ق چشم به جهان گشود. او برادر تنی [[ملک منصور میرزا]] بیست و ششمین پسر [[فتحعلی شاه]] بود. او شخصیت جالبی داشته و پیوسته در صدد کسب معلومات تازه بوده به طوری که قصد استخراج قند از چغندر را کرده و در پزشکی هم دست داشته است. او با اروپاییان مراوده خوبی داشت و از آنها حمایت می کردمی‌کرد.
فن عکاسی و عکس برداری در ایران برای اولین بار در شهر [[تبریز]] و توسط ملک قاسم میرزا فرزند [[فتحعلی شاه]] [[قاجار]] آغاز گردید. به علت سفر او به اروپا و تحصیل در فرانسه در روزگاری که اختراع دوربین عکاسی موضوع بحث روز بود و مراوده با اروپائیان در ایران و توجهی که به دانش هادانش‌ها و فرهنگ نوین داشت می توانمی‌توان حتم و یقین کرد که شاهزاده ملک قاسم میرزا نخستین ایرانی ،ایرانی، پس از [[ژول ریشار]] (به گفته ایگفته‌ای اولین شخص خارجی که در ایران عکس برداری کرده است) یا همزان با او (و شاید هم پیش از ریشارخان) است که دوربین عکاسی در اختیار داشته و نخستین عکس برداری به شیوه [[داگرئوتیپ]] و سپس [[کلدیون]] را در ایران انجام داده است.
او در اوایل پاییز سال 1265۱۲۶۵ ه. ق در اردو کشی [[ناصرالدین شاه]] به ییلاق جاجرود ،جاجرود، از همراهان شاه بود و در آنجا از سراپرده شاه و پیشخدمت هاپیشخدمت‌ها و زنان حرم عکس برداشته و شش ماه بعد آن هاآن‌ها را آلبوم ساخته و در شانزدهم رجب 1266۱۲۶۶ ه. ق تقدیم [[ناصرالدین شاه]] کرده است. این آلبوم در آلبوم خانه [[کاخ گلستان]] محفوظ است.
[[اوژن فلاندن]] جهانگرد فرانسوی که به سال 1256۱۲۵۶ ه. ق ملک قاسم میرزا را در تبریز دیده بود در باره او اینچنین می نویسدمی‌نویسد:
((این شاهزاده ملک قاسم میرزا .... بر اثر فکر بلند و معلومات کافی یکی از مردان بزرگ مشرق زمین به شمار می رود ،می‌رود، شش زبان کامل : فرانسه ، انگلیسی ، روسی ،فرانسه، ترکیانگلیسی، ،روسی، عربیترکی، ،عربی، هندی را می داند.........))
 
== منابع ==
تبریز شهر اولین هااولین‌ها - نوشته صمد سرداری نیا