تفاوت میان نسخه‌های «ملک قاسم میرزا»

جز
ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار
جز (ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار)
| تصویر = شاهزاده ملک قاسم میرزا.jpg
| زیرنویس تصویر = شاهزاده ملک قاسم میرزا
| دوران =
| لقب = خان عمو
| زادروز = دوم جمادی الثانی ۱۲۲۲ ه. ق (١٥۱۵ مرداد ١١٨٦۱۱۸۶ ه. ش)
| زادگاه =
| تاریخ درگذشت = ١٢٧٧۱۲۷۷ هـ. ق (٥٥۵۵)
| محل درگذشت =
| آرامگاه =
| دودمان = [[قاجاریان]] [[پرونده:Shir & Khorshid1.svg|40px]]
| پدر = [[فتحعلی‌شاه قاجار]]
| مادر = جیران خانم ملقب به فروغ السلطنه
| فرزندان = [[امامقلی میرزا]]
| دین =
''' شاهزاده ملک قاسم میرزا''' در دوم جمادی الثانی ۱۲۲۲ ه. ق چشم به جهان گشود. او برادر تنی [[ملک منصور میرزا]] و بیست و جهارمین پسر [[فتحعلی شاه]] بود. او شخصیت جالبی داشته و پیوسته در صدد کسب معلومات تازه بوده به طوری که قصد استخراج قند از چغندر را کرده و در پزشکی هم دست داشته است. او با اروپاییان مراوده خوبی داشت و از آنها حمایت می‌کرد.
فن عکاسی و عکس برداری در ایران برای اولین بار در شهر [[تبریز]] و توسط ملک قاسم میرزا فرزند [[فتحعلی شاه]] [[قاجار]] آغاز گردید. به علت سفر او به اروپا و تحصیل در فرانسه در روزگاری که اختراع دوربین عکاسی موضوع بحث روز بود و مراوده با اروپائیان در ایران و توجهی که به دانش‌ها و فرهنگ نوین داشت می‌توان حتم و یقین کرد که شاهزاده ملک قاسم میرزا نخستین ایرانی، پس از [[ژول ریشار]] (به گفته‌ای اولین شخص خارجی که در ایران عکس برداری کرده است) یا همزان با او (و شاید هم پیش از ریشارخان) است که دوربین عکاسی در اختیار داشته و نخستین عکس برداری به شیوه [[داگرئوتیپ]] و سپس [[کلدیون]] را در ایران انجام داده است.
او در اوایل پاییز سال ۱۲۶۵ ه. ق در اردو کشی [[ناصرالدین شاه]] به ییلاق جاجرود، از همراهان شاه بود و در آنجا از سراپرده شاه و پیشخدمت‌ها و زنان حرم عکس برداشته و شش ماه بعد آن‌ها را آلبوم ساخته و در شانزدهم رجب ۱۲۶۶ ه. ق تقدیم [[ناصرالدین شاه]] کرده است. این آلبوم در آلبوم خانه [[کاخ گلستان]] موجوداستموجوداست، ،آلبومی آلبومي۱۰۱ ١٠١ برگيبرگی به شماره ٢٣٢۲۳۲ كهکه تنها ٣٤۳۴ برگ آن به كارکار رفته است و ناصرالدينناصرالدین شاه با خط خويشخویش بر عكسعکس‌ها ها يادداشتیادداشت نوشته است. از ايناین عكسعکس‌ها ها ٨۸ قطعه را شاهزاده ملكملک قاسم ميرزامیرزا گرفته است. ويوی در ابتدايابتدای ايناین آلبوم چنينچنین نوشته است: «پيشكشپیشکش بنده آستان شهرياريشهریاری ملكملک قاسم ميرزامیرزا به تاريختاریخ شانزدهم شهر رجب المرجب سنه ١٢٦٦۱۲۶۶» سايرسایر عكسعکس‌های هاي ايناین آلبوم را بعدها به آلبوم اضافه كرده اندکرده‌اند.
[[اوژن فلاندن]] جهانگرد فرانسوی که به سال ۱۲۵۶ ه. ق ملک قاسم میرزا را در تبریز دیده بود در باره او اینچنین می‌نویسد:
((این شاهزاده ملک قاسم میرزا .... بر اثر فکر بلند و معلومات کافی یکی از مردان بزرگ مشرق زمین به شمار می‌رود، شش زبان کامل: فرانسه، انگلیسی، روسی، ترکی، عربی، هندی را می داند.........))
آقايآقای [[ذكاءذکاء]] نويسندهنویسنده كتابکتاب «سيريسیری در تحول فن عكاسيعکاسی در ايرانایران در دوران قاجار» اعتقاد دارد كهکه ملكملک قاسم ميرزامیرزا نويسندهنویسنده نخستيننخستین رساله عكاسيعکاسی نيزنیز هست. از آنجا كهکه ويوی به ٦۶ زبان زنده دنيادنیا تسلط داشته است، احتمالا تنها گزينهگزینه ممكنممکن برايبرای تاليفتالیف رساله كوچكکوچک «كتابکتاب فوتوگرافيفوتوگرافی» مي تواندمی‌تواند باشد.اين كتاباین کتاب شامل ١٤۱۴ صفحه در قطع ١٥۱۵*٦۶ است و ابتدا در سال ١٢٧٤۱۲۷۴ هجريهجری قمريقمری وارد كتابخانهکتابخانه [[اعتضادالسلطنه]] شد و سپس به كتابخانهکتابخانه [[مدرسه ناصريناصری]] (سپهسالار) وقف شد.
ملک قاسم میرزا یکبار در جوانی و بار دوم در ١٢٥٨۱۲۵۸ قمری به حکومت [[اورمیه]] منصوب می شودمی‌شود. پس از فوت [[محمد شاه]] در ١٢٦٨۱۲۶۸ قمری [[ناصرالدین شاه]] قاجار نیز او را در حکومت [[اورمیه]] ابقا نمود. بدین ترتیب قرا اطراف دریاچه و خود دریاچه در اختیار وی بود و ایشان با قایقی در دریاچه سیاحت و شکار میمی‌نمود. نمود.در حکومت اورمیه از دوستداران فرهنگ غرب و حامی برپایی مدرسه به سبک نوین بود. خود در ١٢٥٠۱۲۵۰ قمری نزد [[جاستین پرکینز]] انگلیسی را می آموزدمی‌آموزد. با میسیونهای مذهبی روابط دوستانه داشت و در ١٢٥٥۱۲۵۵ قمری فرمانی از [[محمد شاه]] برادر زاده اش مبنی بر تاسیس مدرسه ایمدرسه‌ای برای نشر علوم و تربیت جوانان مسیحی و مسلمان می گیردمی‌گیرد. فرزندش [[امامقلی میرزا]] بعد از پدر جانشین و مدتی حاکم اورمیه می شودمی‌شود.
 
== منابع ==
* کتاب نقد و بررسی بخشی از رویدادهای تاریخی ایران 1۱ نوشته [[منوچهر ملک قاسمی]]
* تبریز شهر اولین‌ها - نوشته [[صمد سرداری نیا]]
* [[روزنامه اعتماد]] شماره ٢٦٦٣۲۶۶۳
 
[[رده:قاجاریان]]