تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه کابل»

===== دانشکده دارو سازی =====
# دکتر رمضان پاینده(دانشکده داروسازی)فارمسی
# دکتر قندآغا نظری( دانشکده داروسازی)فارمسی
# پوهاند محمد نسیم صدیقی(دانشکده داروسازی) فارمسی
 
===== دانشکده ساینس =====
کاربر ناشناس