پراکندگی افقی درجه حرارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
'''پراکندگی درجه حرارت'''
==درجه حرارت هوا==
درجه حرارت یا دما عبارت از اندازه گیری [[انرژی گرمایی]] است ؛که در خاک و هوا قابل سنجش میباشد .
تمام ارگانیسم ها به صورت مستقیم از این حرارت متاثرند.بیان انرژی نشان میدهد که [[دما]] در نتیجه تغییرات انرژی تابشی تغییر میکند.
==1. پراکندگی افقی درجه حرارت: ==
پراکندگی افقی درجه حرارت در سطح کره زمین ودر نواحی مختلف جغرافییایی به علل گوناگون متفاوت است .
در این امر ؛علاوه بر تغییرات حاصل از گردش زمین و پیدایش فصول مختلف و اثرات روز وشب، تغییر مکان نیز از اهمیت ویژه ای بر خور دار است .