پراکندگی افقی درجه حرارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
== پراکندگی افقی درجه حرارت ==
 
نقشه‌های پراکندگی درجه حرارت روی زمین تهیه وترسیم شده است.<ref name="فائزه بابایی">بابایی، فائزه /کتاب تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمانی/ مرکز نشر جهش چاپ اول ۱۳۹۱(ص۴و۱۳و۸۶-۸۴)</ref>در این نقشه‌ها درجه حرارت دیده بانی شده نواحی مختلف به درجه حرارت سطح دریا تبدیل می‌گردد. بدین ترتیب که برای هر ۱۰۰۰ متر کاهش ارتفاع تقریبا [[۶]] درجه سانتی گراد یر درجه حرارت دیده بانی اضافه می‌کند.[[عرض جغرافیایی ّ]] از عوامل بسیار مهم این پراکندگی است. ولی به تنهایی نم توان عامل محدود کننده‌ای باشد، زیرا در این صورت باید نقشه‌های پراکندگی درجه حرارت جهانی که تبدیل به سطح دریا شده باشد
نشان دهنده تعدادی خطوط هم دمای موازی با مدار باشد، در صورتی که واقعیت جز این است. به طوری که در بحث مربوط به تابش و[[تشعشع]] گفته شد گرم شدن نواحی مختلف روی زمین به دلایل مختلف، متفاوت است.