پراکندگی افقی درجه حرارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
اختلاف پراکندگی آبها و خشکی‌ها در دو نیم کره همچنین اختلاف درجه حرارت بین خشکی‌ها و اب‌ها، سبب عمده [[اختلاف درجه حرارت]] نیم کره شمالی با نیم کره جنوبی می‌باشد.
جریانات دریایی عامل مهم اثر دریاها در اختلاف درجه حرارت می‌باشد زیرا بر اثر جریانات دریایی توده‌های عظیمی از اب دریاها از ناحیه‌ای به ناحیه‌ای دیگر منتقل می‌گردد.
بدین ترتیب، جریان انتقال اب گرم از منطقه‌ای گرم باعث انتقال حرارتدر جهت افقی ار ان منطقه به نواحی سرد می‌شود در مقابل جریانات سرد از منطقه قطب سبب اعتدال حرارت در عرض‌های پایین می‌گردند. جریان [[گلف استریم]] یک نمونه بسیار بارز از این جریانات می‌باشد این جریان دراقیانوس اطلس شمالی از خلیج مکزیک شروع شده وبه سمت شمال شرقی، سواحل ارودا را تحت تاثیر قرار می‌دهد . .<ref name="دکتر ابراهیم جعفرپورجعفر پور">دکتر ابراهیم جعفر پور/کتاب اقلیم شناسی/ مرکز نشر جهش چاپ اول ۱۳۷۱(ص۳۳ ص۳۴ ص۳۵ )</ref>
 
== آنومالی دمایی ==
 
== تعیین شرایط حرارتی ==
تعیین شرایط حرارتی هر ناحیه وابسته به سه گروه از عوامل می‌باشد .<ref name="دکتر رستمی ">دکتر رستمی /کتاب تنظیم شرایط/ مرکز نشر جهش چاپ اول </ref>{{سخ}}
# خصوصیات مربوط به تابش
# خصوصیات زمین