پراکندگی افقی درجه حرارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
== آنومالی دمایی ==
در مقایسه میانگین درجه حرارت یک نقطه با میانگین درجه حرارت تمام نقاط [[عرض جغرافیایی]] که از همان نقطه عبور می‌کند یک تفاوت دمایی مشاهده می‌گردد که این اختلاف حرارت را انومالی دمایی می‌گویند در منطقه حاره به علت جریانات سرد دریایی نواحی واقع در کرانه‌های شرقی خشکی‌های انومالی منفی دارد در مقابل مناطق مناطق واقع در کناره‌های غربی خشکی‌ها به علت جریانات اب گرم دارای آنومالی مثبت می‌باشد.<ref name="دکتررستمی"/>
== عوامل موثر در پراکندگی افقی درجه حرارت ==
به طور کلی عوامل موثر در پراکندگی زمانی ومکانی درجه حرارت وتغییرات دوزانه وفصلی ان را به صورت زیر می‌توان بیان داشت.