تفاوت میان نسخه‌های «انرژی گرمایی»

بدون خلاصه ویرایش
به طور کلی انتقال و انتشار انرژی گرمایی، به طریق زیر صورت می‌پذیرد:
#[[تابش]]
#[[هدایت (انرژی)]] یا [[رسانش (انرژی)]]
#[[همرفت]]