باد (یکا): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جز (ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار)
ارتباط با مقدار بیت آشکار
مقدار نماد یا سمبل مرتبط با مقدار بیت آشکار می‌باشد البته نباید با آن مغشوش یا اشتباه شود. عبارت مقدار در ثانیه (band rate) گاهی بصورت اشتباه برای معنی مقدار بیت بکار رفته است، زیرا این مقادیر در مودم‌های قدیمی، مانند ساده ترین لینک‌های ارتباطی (مخابراتی) دیجیتال که فقط یک بیت را در هر نماد بکار می‌برند، یکسان هستند، بصورتی که (O) دوتایی یا جفتی از طریق یک سمبل یا نماد ارائه می‌گردد، و (۱) دوتایی بواسطه نماد دیگری عرضه می‌شود. در مودم‌های پیشرفته تر و تکنیک‌های انتقال داده‌ها، یک سمبل یا نماد بیشتر از دو حالت دارد، به گونه‌ای که آن بیشتر از یک بیت را عرضه می‌کند که همیشه دقیقاً یکی از دو حالات را عرضه می‌کند.
اگر بیت‌های N در هر نماد حمل شوند، و مقدار آشکار بیت R باشد، شمولیت ثابت [[کدگذاری کانال،کانال]]، یعنی مقدار نماد fs می‌تواند بصورت زیر محاسبه گردد:
:<math> f_s = {R \over N}. </math>
ترکیبات دامنه، فاز و یا فرکانس. مثلاً در یک مودم ۶۴QAM، M=۶۴ می‌باشد، بنابراین مقدار بیت N=۶ برابر مقدار در ثانیه (band) می‌باشد. در کد خط، این موارد، مقادیر ولتاژ متفاوت M می‌باشد.
 
[[رده:انتقال داده]]
[[رده:ویکی‌سازی رباتیک]]
 
[[رده:یکاهای اندازه‌گیری]]
[[رده:یکاهای بسامد]]
[[رده:ویکی‌سازی رباتیک]]