تفاوت میان نسخه‌های «برزخ»

۷۵ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
جز
ویکی‌سازی رباتیک(۷.۵) >ذهن انسان+املا+مرتب+تمیز (۸.۵)
جز (رده:اصلاح نویسه‌های پنهان و حذف موارد زائد)
جز (ویکی‌سازی رباتیک(۷.۵) >ذهن انسان+املا+مرتب+تمیز (۸.۵))
== برزخ در قرآن ==
لفظ برزخ ۳ بار در [[قرآن]] در سوره [[مؤمنون|المؤمنون]] آیه ۱۰۰ و سوره [[فرقان|الفرقان]] آیه ۵۳ و سوره [[الرحمن]] آیه ۲۰ آمده است.
از آياتآیات قرآن كاملاکاملاً ايناین مطلب استفاده می‌شود كهکه غيرغیر از دنيایدنیای قيامتقیامت كهکه در آن به حساب كلیکلی افراد رسيدگیرسیدگی می‌شود ، دنيایدنیای ديگریدیگری در بينبین ايناین دنيادنیا و دنيایدنیای قيامتقیامت وجود دارد كهکه آن را اصطلاحااصطلاحاً می‌گويندمی‌گویند عالم برزخ . برزخ يعنییعنی حائل و واسطه . عالم برزخ يعنییعنی عالمی كهکه در بينبین عالم دنيادنیا و عالم آخرت قرار گرفته . و لهذا در عالم برزخ هم با اينكهاینکه هنوز حساب كلیکلی افراد رسيدگیرسیدگی نشده است و در قيامتقیامت بايدباید رسيدگیرسیدگی بشود ، افراد مختلفند ، بعضی متنعمند و بعضی معذب . ايناین است كهکه فرموده‌اند : « القبر اما روضه من رياضریاض الجنه ، او حفره من حفر النيرانالنیران » عالم قبر برای انسان يایا به منزله باغی است از باغهای بهشت و يایا به منزله گودالی است از گودالهای جهنم . اهل سعادت ، از همان آن توفی و مردن ، سعادتشان شروع می‌شود ، و اهل عذاب ، از همان آن مردن ، عذاب برزخيشانبرزخیشان آغاز می‌گردد . ايناین آيهآیه بر همينهمین مطلب دلالت میكندمیکند قرآن نمی‌گويدنمی‌گوید كهکه قبل از قيامتقیامت ، مردم ، چه سعيدسعید و چه شقی همينهمین طور منتظر نگهداشته می‌شوند برای محاكمهمحاکمه نهايینهایی و تا آن وقت همه در يكیک حالت انتظار بسر می‌برند . و لهذا می‌فرمايدمی‌فرماید اگر ببينیببینی آن زمان را كهکه فرشتگان می‌آيندمی‌آیند اخذ میكنندمیکنند ، توفی میكنندمیکنند ، تحويلتحویل می‌گيرندمی‌گیرند به تمام و كمالکمال كافرانکافران را و فقط بدنشان می‌ماند كهکه بعد می‌پوسد ، و اينهااینها را معذب می‌دارند ( عذاب عالم برزخ ) . ايناین بدن ديگردیگر در كارکار نيستنیست ولی معذلكمع‌ذلک عذابش هست . « يضربونیضربون وجوههم و ادبارهم »از پيشپیش رو و پشت سر ، اينهااینها را می‌زنند و به آنها می‌گويندمی‌گویند عذاب سوزان را بچشيدبچشید . « ذلكذلک بما قدمت ايديكمایدیکم ، و ان الله ليسلیس بظلام للعبيدللعبید ». ايناین آيهآیه دو فراز دارد : يكییکی « ذلكذلک بما قدمت ايديكمایدیکم »و ديگردیگر : « و ان الله ليسلیس بظلام للعبيدللعبید ». ايناین دو فراز مكملمکمل يكديگرندیکدیگرند . وقتی كهکه صحبت عذابهای دردناكدردناک می‌شود ، فورافوراً به [[ذهن انسان]]
 
می‌آيدمی‌آید كهکه چرا خدا چنينچنین عذاب میكندمیکند ؟ آياآیا ايناین العياذالعیاذ بالله ظلم نيستنیست از طرف خداوند ؟ قرآن هميشههمیشه اينطوراینطور جواب می‌دهد : « ذلكذلک بما قدمت ايديكمایدیکم »اينهااینها همه به موجب آن چيزهايیچیزهایی است كهکه دستهای خودتان آنها را پيشپیش فرستاده است ، يعنییعنی تمام ايناین عذابها و متقابلامتقابلاً نعيمهانعیمها ، عذابها و نعيمهايینعیمهایی است كهکه به دست خودتان آنها را پيشپیش فرستاده‌ايدفرستاده‌اید . خدا هرگز به بندگان خودش ظلم نمیكندنمی‌کند . آياتآیات قرآن كهکه ايناین مطلب را می‌رساند زيادزیاد است . در قرآن ، هميشههمیشه عموم مشيتمشیت الهی به چشم می‌خورد يعنییعنی قرآن در مسئله مشيتمشیت الهی چنينچنین نيستنیست كهکه مثلامثلاً ثنوی باشد و بگويدبگوید بعضی امور تحت مشيتمشیت الهی است ولی بعضی ديگردیگر تحت مشيتمشیت الهی نيستنیست ، بلكهبلکه می‌گويدمی‌گوید همه چيزچیز تحت مشيتمشیت الهی است ولی انتساب هر چيزیچیزی به اراده خداوند از مجرای سبب و علت خودش است . كارهایکارهای بشر هم انتسابش به خداوند از طريقطریق خود بشر و اختياراختیار و اراده اوست . <ref>كتاب توحید شهید مرتضی مطهری</ref>
 
== فلسفه وجود عالم برزخ ==
 
{{پانویس}}
{{انبارویکی‌انبار-رده|Limbo}}
 
[[رده:آخرالزمان در اسلام]]
[[رده:آخرت‌شناسی]]
[[رده:پس از مرگ]]
[[رده:آخرت‌شناسی در مسیحیت]]
[[رده:پس از مرگ]]
[[رده:پیگیری ربات حذف کارکتر نادرست]]
[[رده:ویکی‌سازی رباتیک]]