باز کردن منو اصلی

تغییرات

* [[نظریه محاسبات]]
* [[رایانش علمی]]
* [[رایانش خودمختار]]
* [[فرارایانش]] (Metacomputing)
* [[رایانش ابری]]