استخوان پاشنه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
MeshNumber = A02.835.232.043.300.710.300 |
}}
استخوان پاشنه یا کالکانئوس (Calcaneus) در ناحیه پاشنه پا قرار دارد.تاندون آشیل به خلف این استخوان میچسبد.
 
کف پای انسان کلاًمجموعا از 26 استخوان تشکیل شده است. دو استخوانی که در پشت پا قرار دارند یعنی استخوان های [[تالوس]] Talus و استخوان پاشنه پا یا کالکانهکالکانئوس را روی هم رفته هیندفوت Hindfoot یعنی پشت پا مینامندمی نامند. پایجلوتر انساناز دراین ناحیهدو مچاستخوان وگروهی پایینتر مرکبمتشکل از هفتپنج استخوان می‌باشد که بزرگ ترین آن استخوان پاشنه بوده و تا حدودی بیشترین وزن بدن را نیز تحمل می‌کند و در بخش ابتدای [[کف پا]]، پیش از قوس آنکوچکتر قرار دارد.دارند ساختارش نسبتاًکه به شکلآنها [[مکعباستخوان مستطیل]]های استتارس و در اطراف آن بست‌ها (رباط‌ها) و عضله‌های زیادی واقع شده‌اندمیگویند. چنانچه در این استخوان، یک زایده خرد پدیدار گردد، دردناک شده و نهایتاً [[راه رفتن]] را مختل می‌سازد.
 
پای انسان در ناحیه مچ و پایینتر مرکب از هفت استخوان می‌باشد که بزرگ ترین آن استخوان پاشنه بوده و تا حدودی بیشترین وزن بدن را نیز تحمل می‌کند و در بخش ابتدای [[کف پا]]، پیش از قوس آن قرار دارد. ساختارش نسبتاً به شکل [[مکعب مستطیل]] است و در اطراف آن بست‌ها (رباط‌ها) و عضله‌های زیادی واقع شده‌اند. چنانچه در این استخوان، یک زایده خرد پدیدار گردد، دردناک شده و نهایتاً [[راه رفتن]] را مختل می‌سازد.
 
== نگارخانه ==