باز کردن منو اصلی

تغییرات

*** [[دهستان کیار شرقی]]
*** [[دهستان کیار غربی]]
 
*** [[دهستان دستگرد]]
شهرها: [[شلمزار]] و [[گهرو]] و [[دستنا]]
 
کاربر گمنام