تفاوت میان نسخه‌های «خطا (فوتبال)»

جز
ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار
جز (ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار)
خطا در فوتبال به حرکتی غیرمنصفانه میگویندمی‌گویند که توسط یک بازیکن علیه بازیکن دیگر صورت گرفته و از نظر داور از قانون شماره 12۱۲ [[قوانین فوتبال]] تخطی میکندمی‌کند.
برای خطا شناخته شدن یک حرکت باید
* از نوع حرکت یورشی که در قانون دوازدهم قوانین فوتبال به عنوان خطا نام برده شده باشد
* توسط بازیکن حاضر در زمین صورت گرفته شده باشد (نه بازیکن تعویضی)
* در زمین بازی صورت گرفته باشد
* علیه بازیکن دیگری صورت گرفته باشد
* زمانی که توپ در گردش است اتفاق افتاده باشد
همانطور که در بالا مشاهده میشودمی‌شود همه یهمهٔ حرکات بالا خطا محسوب نمی‌شوند بلکه خطا ها سوءرفتارخطاها هاییسوءرفتارهایی هستند که از یک بازیکن علیه بازیکن تیم حریف صورت میپذیردمی‌پذیرد که توسط داور خطا محسوب شده و اعلام میشودمی‌شود.
سوءرفتار در اصل به حرکاتی گفته میشودمی‌شود که طبق قوانین دوازدهم خطا محسوب شده و بازیکن خطاکار مطابق قوانین انضباطی مجازات میشودمی‌شود.
سوءرفتار هاسوءرفتارها در هر زمانی اتفاق می افتدمی‌افتد هنگامی که بازی در جریان نیست هنگامی کهبازیکن تعویض شده است ممکن است بین دو نیمه اتفاق بی افتد و یا هنگامی که بازی تمام شده است نیز ممکن است اتفاق بی افتد.
سوءرفتار هاسوءرفتارها هنگامی که صورت میگیرندمی‌گیرند بازخوردی دارند همانند بازیکنی که خطا میکندمی‌کند ممکن است تخطار بگیرد (گرفتن [[کارت زرد]]) و یا از بازی اخراج بشود (گرفتن [[کارت قرمز]])
هنگامی که بازیکنی اخطار میگیردمی‌گیرد جزئیات حرکت او تحت عنوان حرکت غیر ورزشی در [[دفترچه یادداشت]] داور نوشته میشودمی‌شود.
سیستم کارتی و یا اخطار و اخراج از زمان هایزمان‌های دور وجود داشته اما ایده استفاده در فوتبال اولین بار به ذهن کن آستون داور انگلیسی رسید این ایده زمانی به ذهن او رسید که وی پشت چراغ قرمز منتظر بود و اولین بار از کارت هایکارت‌های قرمز و زرد در جام جهانی 1970۱۹۷۰ مورد استفاده قرار گرفت.
 
[[رده:قوانین فوتبال]]
۴۳۶

ویرایش