تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه ادیان و مذاهب»

== کتابخانه تخصصی ==
=== معرفی ===
كتابخانه دانشگاه اديان و مذاهب از اندکمعدود كتابخانه‌هايكتابخانه هاي تخصصي ايران است كه در زمينه اديان و مذاهب فعاليت ميكندمي كند و همه روزه پذيراي عده زيادي از طلاب و دانشجويانی است كه براي تهيه منابع تحقيقاتي خود به اين دانشگاه مراجعه مي‌نمايندمي نمايند.
 
مجموعه غني منابع كتابخانه، پاسخگويي مطلوب به مراجعان، دسترسي آزاد به منابع كتابخانه از طريق سيستم قفسه باز، پذيرش عموم محققان بدون هيچ محدوديتي،محدوديتي ، مكانيزه بودن سيستم كتابخانه، امكانات زيراكس، اينترنت و ... ، عواملي است كه رضايت مراجعان را جلب کردهنموده است .
اداره کل كتابخانه مي كوشد تا همگام با پيشرفتهاي تكنولوژي روز ، دامنه خدمات خود را هرچه بيشتر گسترش دهد . در همين راستا امكان ارتباط با كتابخانه هاي ديگر از طريق برنامه نوسا (سيمرغ تحت Web ) فراهم شده است كه كاربران مي توانند با انتخاب با هركدام ازكتابخانه هاي ميهمان كه در صفحه اول برنامه موجود است به پايگاههاي مهم دانشگاهي و كتابخانه هاي تخصصي دسترسي داشته باشند.
 
دردرحال حال حاضر كتابخانهحاضركتابخانه دانشگاه با گردآوري مجموعه‌ايمجموعه ازاي كتاب‌هاازكتابها و مجلات تخصصي فارسي، عربي و انگليسي يكي از غني‌ترينغني كتابخانه‌هايترين كتابخانه هاي تخصصي در سطح كشور استكشوراست. عمده كتاب‌هاكتابها و نشريات كتابخانه درباره فرق و [[مذاهب اسلام]] ، مسيحيت، يهوديت، هندوئسم، بوديسم و اديان ابتدايي و ... و همچنين دايره‌المعارف‌هايدايره اسلام،المعارف هاي اسلام ، مسيحيت، يهوديت و زرتشت است.
 
در حال حاضر كتابخانه دانشگاه با گردآوري مجموعه‌اي از كتاب‌ها و مجلات تخصصي فارسي، عربي و انگليسي يكي از غني‌ترين كتابخانه‌هاي تخصصي در سطح كشور است. عمده كتاب‌ها و نشريات كتابخانه درباره فرق و [[مذاهب اسلام]]، مسيحيت، يهوديت، هندوئسم، بوديسم و اديان ابتدايي و ... و همچنين دايره‌المعارف‌هاي اسلام، مسيحيت، يهوديت و زرتشت است.
=== منابع موجود ===
در حال حاضر تعداد منابع موجود در كتابخانه به شرح زير است:
کاربر گمنام