باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
کنترل بهتر فرایندها
 
افزایش [[بهره وری]]
 
کاهش هزینه ها، ضایعات، مرجوعی ها و بهبود اطمینان از محصول ایجاد چهارچوبی برای [[بهبود مستمر]] هر فرایند