تفاوت میان نسخه‌های «لژیونر»

بدون خلاصه ویرایش
یونیفورم یک لژیونر او را در نبردها محافظت می‌کرد، و در عین حال به او امکان می‌داد که به آسانی حرکت کند.{{نیازمند منبع}}
 
اولین ارتش منظم و حرفه‌ای توسط سزار [[آگوستوس]] تشکیل داده شد.آگوستوس ارتش را به شیوه زیر مرتب و طبقه بندی کرد:
آگوستوس ارتش را به شیوه زیر مرتب و طبقه بندی کرد:
۱)# گارد سلطنتی یا لژیون پریتوریا.
۲)لژیونهای رومی که از شهرهای رومی دفاع می‌کردند.
۳)# لژیونهای محلیرومی که از تجهیزات لژیونهایشهرهای رومی برخوردار بودند و در نقاطی دور از زادگاه به مدت ۱۵ سال خدمتدفاع می‌کردند.
# لژیونهای محلی که از تجهیزات لژیونهای رومی برخوردار بودند و در نقاطی دور از زادگاه به مدت ۱۵ سال خدمت می‌کردند.
۴)نیروی کمکی که از تجهیزات محلی خود بهره مند می‌شدند.
۵)نیروهای# محلینیروی کمکی که بهاز مدتتجهیزات ۱۵ سال به جنگ ومحلی مرزهایخود رومبهره فرستادهمند می‌شدند.
# نیروهای محلی که به مدت ۱۵ سال به جنگ و مرزهای روم فرستاده می‌شدند.
 
قابل ذکر است که مورخین با توجه به اسناد و مدارک موجود تخمین زده‌اند که هر لژیون از ۳۰۰۰ سرباز لژیونر تشکیل شده بود.
== منابع ==