تفاوت میان نسخه‌های «سیاه‌تلو»

جز
نام عربی : صامور ، الشبه
 
مشخصات [[گیاه شناسی]]
 
درختچه کوچک به ارتفاع 2-3 متر دارای استیپولهای [[تغییر شکل]] یافته به صورت خارهای قوی نوک تیز می باشد. برگها بیضوی ، نوک تیز با کناره های صاف و یا بطور غیر محسوس دندانه دار است. از مشخصات خارهای گیاه آن است که به وضع متقابل و به نحوی در کناره برگها قرار گرفته اند. که یکی از آنها حالت نسبتاً قائم و دیگری حالت خمیده دارد . گلهای آن زرد رنگ، میوه آن خشک و بالدار و دارای حالت برجسته در قسمت مرکزی است . میوه آن در آغاز ، رنگ سبز مایل به زرد دارد . ولی تدریجاً رنگ زرد مایل به [[قهوه ای]] و یا قهوه ای پیدا می کند. پراکندگی آن به نحوی است. که در نقاط مختلف مرکز اروپا مخصوصا مناطق مدیترانه ، [[جنوب غربی آسیا]] و بعضی نواحی [[شمال آفریقا]] یافت می گردد. در بعضی نواحی نیز به عنوان زینت ویا به منظور جلوگیری از دخول چهارپایان در مزارع ، در حاشیه این اماکن کاشته می شود.