تفاوت میان نسخه‌های «ماهیچه کشنده نیام پهن»

بدون خلاصه ویرایش
(صفحه‌ای جدید حاوی «'''عضله تنسور فاسیا لاتا ''' یا (Tensor fasciae latae muscle) یکی از عضلات ناحیه قدامی ران اس...» ایجاد کرد)
 
{{Muscle infobox |
Name = Tensor fasciae latae |
Latin = Musculus tensor fasciae latae |
GraySubject = 128 |
GrayPage = 476 |
Image = Anterior Hip Muscles 2.PNG |
Caption = The tensor fasciae latae and nearby muscles |
Image2 = Tensor fasciae latae.png |
Caption2 = The left femoral triangle. |
Origin = [[iliac crest]] |
Insertion = [[iliotibial tract]] |
Blood = primarily [[lateral circumflex femoral artery]], [[Superior gluteal artery]] |
Nerve = [[Superior gluteal nerve]] (L4-L5)|
Action = [[Thigh]] - [[flexion]], [[medial rotation]], [[Abduction (kinesiology)|abduction]]. [[Torso|Trunk]] stabilization.|
DorlandsPre = m_22 |
DorlandsSuf = 12551088 |
}}
 
'''عضله تنسور فاسیا لاتا ''' یا (Tensor fasciae latae muscle) یکی از عضلات ناحیه قدامی ران است. از قسمت قدامی لبه خارجی ایلیاک کرست منشا گرفته بین عضلات [[عضله گلوتئوس مدیوس|گلوتئوس مدیوس]] و [[سارتوریوس]] سطح عمقی فاسیالاتا را تشکیل میدهد.