تفاوت میان نسخه‌های «گاه‌شماری سنگسری»

 
'''۵ـ سیو مُ / سیا مُ''':
معنی ظاهری آن ماه سیاه‌است اما سنگسری‌ها به سیاه می‌گویند ''س'' پس سیاه باید معنی دیگری داشته باشد. این ماه که به دو ماه مرداد و شهریور در تابستان در برج‌های اسد (شیر) و غذرا ـ سنبله (خوشه) مطابقت دارد. ''سیو مُ'' شباهت زیادی به ''سیو ما'' در تقویم طبری و گیلکی دارد که اولین ماه از تقویم طبری نیز همین سیوما است که در بعضی مناطق فردینه ما نیز گفته میشود
 
'''۶ـ کرچ مُ/ کورچ''':
معنی این ماه به طور دقیق معلوم نیست ولی به ''کریشت'' که یکی از ماههای [[سیستان]] قدیم است و همچنین به '' کرچه ما '' که یکی از ماه های [[طبری]] است شباهت زیادی دارد. این ماه به "مهرشهریور ـو مهر آبان" و برج‌های “میزان = ترازو” و “عقرب = کژدم” در پاییز برمی‌خورد. البته ممکن است در گذشته این ماه به اردیبهشت بر میخورد همانطور که اردیبهشت دومین ماه شمسی است ، دومین ماه طبری نیز کماکان ''کرچه ما'' است که زمان کرچ شدن یعنی روی تخم مرغ نشستن و جوجه کشی مرغ هاست ، شاید ''کرچ مُ'' در تقویم سنگسری نیز به همین قضیه مربوط باشد.
 
'''۷ـ اوریا''':
معنی آن معلوم نیست ولی شاید همان [[خرداد]] اوستایی باشد. این ماه به مهر و آبان می خورد
 
'''۸ـ تیر مُ''':
 
'''۱۲ـ آون مُ''':
همان ماه آبان است که نیمه دوم این ماه به فروردین بهاری برمی خورد که برج حمل (بر) است. سه ماه مردول و شرور و میرون در زمستان بوده و دو چلهٔ بزرگ و کوچک زمستان به همان نام مس چله، کس چله و چارچار که هشت روز میان دو چله‌است در دو ماه نخست زمستان بوده، اهمن و بهمن در هشت روز آخر ماه دوم (شرور) جا دارند و دوازدهم تا هجدهم ماه (شرور) روزهای ششا به معنی زمان زاییدن دام‌ها است. این ماه شباهت زیادی به ''اونه ما'' دارد که در تقویم طبری هست.
 
=== ترتیب ماه‌ها ===
۲۰

ویرایش