تفاوت میان نسخه‌های «جهانی‌شدن»

==منابع==
1. زيرك، معصومه ،«تحليل پيامد ها و دستاوردهاي تجاري جهاني شدن،منطقه گرايي و الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني »،ماهنامه بررسي مسايل وسياست هاي اقتصادي-شماره هاي 83و84،مهر وآبان 1387
 
2.جنانی،افشین -ضیائی فر،منیژه،«اجلاس داووس براي جهاني شدن وراهكارهاي جهاني شدن اقتصاد ايران»،ماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی.
 
۱۳

ویرایش