تفاوت میان نسخه‌های «جهانی‌شدن»

بدون خلاصه ویرایش
 
 
جهاني شدن از ديدگاه كار شناسان امور بين الملل فرايند يكپارچگي مردم [[جهان]] در در يك جامعه واحد است به نحوي كه حوادث و اتفاقات در نواحي دوردست سبب شكل گيري رخدادهاي محلي مي شوند .البته جهاني شدن سبب گسترش پيوند ها و ارتباطات متقابل فراتر از [[دولت]] ها مي شود و از اهميت مرزها و فاصله جغرافيايي مي كاهد.<ref>زيرك،معصومه ،«تحليل پيامد ها و دستاوردهاي تجاري جهاني شدن،منطقه گرايي و الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني » </ref>
جهاني شدن در حقيقت يكي از مراحل پيدايش و توسعه تجدد و [[سرمايه داري ]]جهاني است و به مجموعه فرايندهاي پيچيده ،كه به موجب آن دولت ها ي ملي به نحو مطلوب و فزاينده اي به يكديگر وابسته مي شوند،اطلاق مي شود.<ref> جناني،
افشين و ضيائي فر ،منيژه
، «اجلاس داووس براي جهاني شدن وراهكارهاي جهاني شدن اقتصاد ايران»</ref>
 
==تعريف==
جهاني شدن در زبان انگليسي معادل« Globalization»درنظر گرفته شده است.در زبان عربي نيز كلمات «العلوله»و«الكوكبه»معادل جهاني شدن و يا [[جهان گرايي]] ترجمه شده اند كه عمدتا كلمه «العلوله» مورد استفاده قرار مي گيرد.<ref>الحمادي،عبدالله،«ماومظاهر جهانی شدن»</ref>
 
در رابطه با ارائه تعريفي جامع ومانع از پديده ي جهاني شدن ميان صاحبنظران و انديشمندان اجماع نظر حاصل نشده و هر دسته از آنان به تناسب برداشتي كه از اين پديده دارند و پيش زمينه هاي ذهني و ايدئولوژي سياسي كه بدان تعلق دارند تعريف خاصي از اين پديده ارائه داده اند .در برخي ازاين تعاريف ،جنبه اقتصادي جهاني شدن غلبه دارد و در برخي ديگر ابعاد سياسي ،فرهنگي و يا ارتباطي آن بيشتر مدنظر قرار مي گيرد.<ref>مير محمدي ،داوود،«جهاني شدن،ابعاد و رويكردها»</ref>
 
[[رابرتسون]] جهاني شدن را مفهومي مي داند كه ناظر بر فشرده شدن جهان وتشديد آگاهي جهاني است و فرآيندي است كه وابستگي متقابل جهاني وآگاهي از جهان به عنوان يك كليت يكپارچه در قرن بيست ويكم را در پي داشته است.پراتسون جهاني شدن را پديده اي چند وجهي تعريف كرده است به گونه اي كه به بافت هاي گوناگون كنش اجتماعي،اقتصادي،سياسي،فرهنگي،نظامي،فناوري ومحيط زيست راه پيدا كرده است<ref>كياني،داوود،«فرهنگ جهانی؛اسطوره یا واقعیت»</ref>
 
درتعريفي ديگر [[مارتين آلبرو]] جهاني شدن را فرآيندي دانسته است كه براساس آن مردم جهان در يك جامعه واحد و فراگير جهاني به يكديگر مي پيوندند.
امانوئل ريشتر:جهاني شدن شكل گيري شبكه اي است كه طي ان اجتماعاتي كه پيش از اين در كره خاك دور افتاده و منزوي بودند در وابستگي متقابل و وحدت جهاني ادغام مي شوند. <ref>صداقت،پرویز؛«سرشت جهانی شدن و مسائل آن»</ref>
 
[[امانوئل ريشتر]]:جهاني شدن شكل گيري شبكه اي است كه طي ان اجتماعاتي كه پيش از اين در كره خاك دور افتاده و منزوي بودند در وابستگي متقابل و وحدت جهاني ادغام مي شوند. <ref>صداقت،پرویز؛«سرشت جهانی شدن و مسائل آن»</ref>
 
 
صندوق بين المللي پول جهاني شدن را ادغام وسيع تر و عميق تر تعريف مي كند .به عبارت ديگر ،جهاني شدن را رشد وابستگي متقابل اقتصادي كشورها در سراسر جهان از طريق حجم وتنوع مبادلات كالا و خدمات وجريان سرمايه در ماوراي مرزها و همچنين از طريق پخش گسترده تر ووسيع تر تكنولوژي مي داند.(IMF،1993)
 
[[صندوق بين المللي پول]] جهاني شدن را ادغام وسيع تر و عميق تر تعريف مي كند .به عبارت ديگر ،جهاني شدن را رشد وابستگي متقابل اقتصادي كشورها در سراسر جهان از طريق حجم وتنوع مبادلات كالا و خدمات وجريان سرمايه در ماوراي مرزها و همچنين از طريق پخش گسترده تر ووسيع تر تكنولوژي مي داند.(IMF،1993)
لستر تارو:اقتصاد جهاني بنا به تعريف اقتصادي است كه در آن عوامل توليد،منابع طبيعي،سرمايه ،دانش فني، نيروي كار ونيز كالاها و خدمات در سراسر جهان جا به جا مي شوند.<ref>لستر تارو،«آینده سرمایه داری»</ref>
 
[[لستر تارو]]:اقتصاد جهاني بنا به تعريف اقتصادي است كه در آن عوامل توليد،منابع طبيعي،سرمايه ،دانش فني، نيروي كار ونيز كالاها و خدمات در سراسر جهان جا به جا مي شوند.<ref>لستر تارو،«آینده سرمایه داری»</ref>
 
با توجه به تعاريف فوق مي توان جهاني شدن را فرآيندي در نظر گرفت كه در آن مرزهاي اقتصادي ميان كشورها هر روز كمرنگ تر وتحرك روز افزون منابع ،تكنولوژي ،كالا ،خدمات و سرمايه و حتي نيروي انساني در ماوراي مرزها سهل تر صورت مي گيرد و در نتيجه به افزايش توليد ومصرف در كشورها مي انجامد<ref>بهكيش ،محمد مهدی،«اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن»</ref>
 
 
نكته اي كه درتعريف جهاني شدن بايستي مدنظر قرار گيرد پرهيز از يكسان انگاري معاني جهاني شدن با مفاهيم مترادف و يا بهتر بگوييم مشابه است . جهان گرايي،بينگرايي،[[بين المللي شدن،جهانشدن]]،[[جهان شمولي،يكپارچگيشمولي]]،[[يكپارچگي جهاني،جهانجهاني]]،[[جهان گردي]] و [[يكسان سازي]] از جمله مفاهيمي هستند كه بعضا مترادف با پديده جهاني شدن به كار گرفته مي شوند در صورتي كه هر يك از آن ها داراي بار معنايي و مفهومي خاص خود هستند كه كاربرد آن ها به جاي جهاني شدن موجب تقليل در معنا و فضاي مفهومي اين پديده خواهد شد. <ref>مير محمدي ،داوود،«جهاني شدن،ابعاد و رويكردها»</ref>
 
==تاريخچه==
واژه جهاني شدن نخستين بار براي طرح تحولاتي كه در عرصه اقتصادي پديد آمد به كار گرفته شد.پس از آن و بر سياق مباحث اقتصادي در موضوعات ديگري كه دامن گير ملل متعددي بود، مثل قاچاق مواد مخدر و [[تروريسم]] به كار رفت<ref>تهرانيان ،مجید ودیگران،«جهانی شدن -جالش ها و ناامنی ها»</ref>
 
متعاقب تحولات شگرفي كه در عرصه فناوري و تكنولوژي رخ داد ،جرياني ايجاد شد كه پيدايش بازار جهاني نخستين پيامدآن بود.در سال هاي پاياني 1960ميلادي تحت تاثير انقلاب ارتباطات و تقسيم كار جهاني ،دامنه جهاني شدن بر كليه عرصه ها و حوزه ها ي فرهنگي ،سياسي ،اجتماعي وديگر شئون زندگي ملل سرايت نمود وتمام اين حوزه ها را متأثر از خود ساخت<ref>توسلي،غلام عباس،«جهانی شدن تأثیر آن درایران»</ref>
1)رشد تجارت جهاني و تنوع معاملات بين المللي
 
2)رشد بي سابقه سرمايه گذاري مستقيم خارجي [[(FDI)]]وافزايش جريان سرمايه بين المللي
 
3)رشد تجارت پول و سرمايه
4)جريان آزادانه خدمات توليدي
 
5)توسعه [[صنعت]] [[گردشگري]]
 
6)انتقال سريع و رو به رشد گسترش فناوري
7)شكل گيري شركت هاي بزرگ چند مليتي
 
8)تشديد گرايش و تمايل كشور ها به عضويت در [[سازمان]] ها و [[بلوك]] هاي اقتصادي منطقه اي
 
9)مهاجرت نيروي كار در سطح بين المللي
4)تغيير در تقسيم كار جهاني از شيوه هاي خوشه اي به خطي
 
5)ظهور [[امپرياليسم]] جهاني در چارچوب جهاني سازي اقتصادي <ref>زيرك ،معصومه،« تحليل پيامد ها و دستاوردهاي تجاري جهاني شدن،منطقه گرايي و الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني »</ref>
 
==ابعاد جهاني شدن==
===بعد علمي و فناوري===
 
يكي ديگر از ابعاد مهم جهاني شدن است .از اين منظر جهاني شدن با [[انقلاب علمي]] و دانسته هاي جديد مرتبط است .انقلاب علمي ،دانش فني ،ارتباطات ونيروي انساني نه تنها محركه اصلي جهاني شدن هستند بلكه جهاني شدن وانقلاب علمي و جهش دانش فني دوروي جدايي نا پذير يك سكه محسوب مي شوند .جهاني شدن به واسطه انقلاب علمي و اطلاعات راه را براي رسيدن به خدمات اطلاع رساني سريع به همه ي مناطق از طريق تجارت و مبادله آزاداطلاعات و آموزش همراه ساخته است.<ref>الحمادي،عبدالله،«ماومظاهر جهانی شدن»</ref>
 
 
۱۳

ویرایش