مفاصل بین مهره‌ای پشتی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
'''مفصل فاست''' (آپوفیزیال) یک مفصل حقیقی بوده که دارای کپسول مفصلی، [[غشاء سینوویوم]]، [[غضروف]] و [[رباط|رباط‌های]] مفصلی است. این مفاصل در نواحی مختلف ستون فقرات به طریقی خاص قرار می‌گیرند، به طوریکه حرکات ستون مهره‌ها ممکن است در یک جهت خاص تسهیل و یا محدود گردد.
 
فاست‌ها نسبت به خط افقی در فقرات گردنی با زاویه 45 درجه، در ناحیه پشتی با زوایه 60 درجه و در قسمت کمری با زاویه 90 درجه قرارمی گیرند. بنابراین در فقرات گردنی، حرکات در جهات مختلف قابل انجام است. در ناحیه فقرات پشتی، حرکات [[فلکسیون|خم شدن به جلو]] و [[اکستانسیون|راست شدن به عقب]] محدود بوده، ولی خم شدن طرفی ([[لترال فلکشن]]) و چرخش ([[روتاسیون]])قابل انجام است. دامنه حرکتی در ستون فقرات کمری در جهت خم و راست شدن به جلو و عقب آسان تر صورت می‌گیرد، ولی حرکات چرخشی و خم شدن طرفی محدود می‌گردد.
 
== آسیب مفصل فاست ==