باز کردن منو اصلی

تغییرات

** ۱۰۳ [[لارنسیم]] Lr
{{Col-break}}
* [[عنصر فرااکتینید|عنصرهایعناصر فرااکتینید]]
** ۱۰۴ [[رادرفوردیم]] Rf
** ۱۰۵ [[دوبنیم]] Db