پردیس ابوریحان دانشگاه تهران: تفاوت میان نسخه‌ها

* [http://abu.ut.ac.ir سایت پردیس ابوریحان]
* وب‌گاه [http://ut.ac.ir دانشگاه تهران]
* [http://journals.ut.ac.ir سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران]
* دانشنامهِ اطلاعات پردیس‌های دانشگاه تهران، روابط عمومی دانشگاه تهران، ۱۳۸۴
* شناسان دانشگاه تهران، ۱۳۸۳
کاربر ناشناس