تفاوت میان نسخه‌های «موج‌های رادیویی»

== پخش موج‌های رادیویی ==
{{اصلی|پخش رادیو}}
مطالعه بر روی این پدیده الکترومغناطیسی با مطالعه بر روی بازتاب، شکست، قطبش، پراش (انکسار) و جذب آن که اهمیت اساسی در مطالعه چگونگی حرکت موج‌های رادیویی در فضای آزاد و بر سطح زمین دارد، انجام گرفت.فرکانس‌های مختلف در این موج‌ها در هواکره زمین، ویژگی‌های مختلفی دارند و ساختن رادیوهایی با طول موج‌های مختلف کاربردی‌تر بنظر می‌آید.
پدیده های زیادی بر انتشار امواج رادیویی تاثیر دارد از جمله زمین ( در جذب انرژی )، یونسفر، نویز و ...
 
== در پزشکی ==
کاربر ناشناس