محمدحسین لقمان‌ادهم: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: منبع حذف شده‌است.(پخ)
وی که ملقب به معین الاطبا شده بود در جریان استبداد صغیر و به توپ بستن مجلس تعدادی از آزادی خواهان زندانی در باغ شاه را فراری داد و خودش نیز به فرانسه رفت. در سال ۱۹۰۸ در آنجا مدرک دکترای پزشکی گرفت و در بازگشت طبیب مخصوص احمد شاه شد و لقب لقمان‌الدوله را از او دریافت کرد. او سال ۱۲۹۷ مدرسه طب را تاسیس کرد و بعد‌ها وقتی دانشگاه تهران تاسیس شد و شروع به کار کرد اولین رئیس دانشکده پزشکی آن شد.
 
در سال ۱۳۳۸ ه. ق به اتفاق دکتر حکیم‌الدوله (محمدحسن لقمان‌ادهم برادر کوچکترش و وزیر بهداری کابینه [[دکتر مصدق]]) جزو همراهان احمدشاه در سفر اروپا بود و در بازدید از انستیتو پاستور، احمدشاه را به تأسیس چنین بنگاهی در ایران تشویق کرد و برای این کار دکتر منارد فرانسوی را استخدام و به ایران آورد. او نخستین رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود. در سال 1295۱۳۱۲ ه.شمسی شبه رياستسمت طبپزشک مدرسهمخصوص دارالفنونرضاشاه رامنصوب بهشدند. عهدهدر گرفتسال و۱۳۱۷ پايهاز ریاست دانشکدهٔ پزشکی و اساسخدمات دانشكدهرسمی پزشكیدولتی رابه پيدلیل ريزیبیماری نمود؛کناره كلاسگیری طبکرد. در سال ۱۳۲۸ به پاس خدمات ۵۰ ساله راایشان از دارالفنونطرف مجزاوزارت وفرهنگ، تبديلدانشگاه بهتهران مدرسهو طبفرهنگستان كرد.<ref>پایگاهایران اینترنتیجشنی مرکزدر پزشکیتالار آموزشیفرهنگ برپا شد و درمانیدر لقماناین حکیم</ref>جشن اوبه نخستینایشان رئیسنشان دانشکدههمایونی پزشکیو دانشگاهنشان تهراندانش بوداعطا گردید. او در اردیبهشت
در سال ۱۳۱۲ شمسی به سمت پزشک مخصوص رضاشاه منصوب شدند. در سال ۱۳۱۷ از ریاست دانشکدهٔ پزشکی و خدمات رسمی دولتی به دلیل بیماری کناره گیری کرد. در سال ۱۳۲۸ به پاس خدمات ۵۰ ساله ایشان از طرف وزارت فرهنگ، دانشگاه تهران و فرهنگستان ایران جشنی در تالار فرهنگ برپا شد و در این جشن به ایشان نشان همایونی و نشان دانش اعطا گردید. او در اردیبهشت
 
دهخدا و بهار نیز در مدح او اشعاری سروده‌اند. در تهران خیابانی به نام او نام‌گذاری شده بود که پس از انقلاب به خیابان باقری‌کماسایی تغییر نام داد.
* [http://www.hayat.ir/?lang=fa&page=showbody_news&row_id=4031 تقویم تاریخ سایت حیات]
* [http://www.irdrs.com/forum/thread-1003.html تالار گفتگوی پزشکان]
 
==پانویس==
[http://lhmc.sbmu.ac.ir/?siteid=105&pageid=18818 پایگاه اینترنتی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی لقمان حکیم]
 
[[رده:استادان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران]]
۱۸۹

ویرایش