تفاوت میان نسخه‌های «مقاومت (روانکاوی)»

جز
ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار
(ایجاد یک مقاله نو از طریق ایجادگر)
 
جز (ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار)
مقاومت نیرویی است در درون بیمار که بر ضد فرایند درمانی و تکلیف کشف و حل تعارض روان آزرده وار و حتی به قیمت تداوم علائم روان آزرده وار یا گسترش آنها ،آنها، برای حفظ سرکوبی عمل میکند می‌کند.
تلاشی است که بیمار از طریق آن با خطرات احتمالی حاصل از شرکت جویی او در درماندرمان، ،سازگارسازگار میشودمی‌شود. بنابراین مقاومت تقریبا در تمام اعمال بیمار تجلی میکندمی‌کند مثل : تداعی ها ، رویاهاتداعی‌ها، ،رویاها، رفتار و در علائم
 
=== """تجلی مقاومت""" ===
مقاومت نیرویی است در درون بیمار که بر ضد فرایند درمانی و تکلیف کشف و حل تعارض روان آزرده وار و حتی به قیمت تداوم علائم روان آزرده وار یا گسترش آنها ، برای حفظ سرکوبی عمل میکند .
مقاومت از تلاش برای مواجهه با اضطراب ناشی میشودواضطراب از پاسخ به تلاش برای هشیار کردن عناصر ناهشیار،هنگامیناهشیار، هنگامی که بیمار میکوشدمی‌کوشد در درمان ،درمان، اضطراب حاصل از تهدید حضور احساساتاحساسات، ، آرزوها ،آرزوها، افکار و تجارب ناهشیار را در آگاهی دفع کند ،کند، مقاومت متجلی میشود می‌شود.
تلاشی است که بیمار از طریق آن با خطرات احتمالی حاصل از شرکت جویی او در درمان ،سازگار میشود.بنابراین مقاومت تقریبا در تمام اعمال بیمار تجلی میکند مثل : تداعی ها ، رویاها ، رفتار و در علائم
در هر مقاومت نشانه اینشانه‌ای از آنچه مقاومت صورت میگیردمی‌گیرد وجود دارد.
==="""تجلی مقاومت"""===
مقاومت از تلاش برای مواجهه با اضطراب ناشی میشودواضطراب از پاسخ به تلاش برای هشیار کردن عناصر ناهشیار،هنگامی که بیمار میکوشد در درمان ، اضطراب حاصل از تهدید حضور احساسات ، آرزوها ، افکار و تجارب ناهشیار را در آگاهی دفع کند ، مقاومت متجلی میشود .
در هر مقاومت نشانه ای از آنچه مقاومت صورت میگیرد وجود دارد.
===="""شناسایی مقاومت ها"""====
مانوس به خود : مراجع آنها را آشنا ، منطقی و با هدف احساس می کند و متوجه جنبه مقاومتی آنها نمی شود .تشخیص این نوع مقاومتها برای مراجع و درمانگر مشکل است و نمی توانند در زمینة این گونه مقاومتها با یکدیگر همکاری ثمر بخش داشته باشند . این نوع مقاومتها معمولاً نمونه هایی از عادت های رفتاری جا افتاده و خصوصیات منشی مراجع هستند که گاهی ارزش اجتماعی فوق العاده ای دارند . واکنش سازی ، بروز مستمر احساسات ، مقاومتهای منشی ، نگرشهای ضدفوبیک و دفاعها از جلمه این مقاومتها هستند .
نامأنوس ، با « خود » : برای مراجع بیگانه هستند . در نتیجه ، تشخیص و پیگیری و درمان این نوع مقاومت ها آسانتر است و مراجع ، در تجزیه و تحلیل آنها ، با میل و رغبت با درمانگر همکاری خواهد کرد .
نکته: مهمترین مشکل جریان درمان روانکاوی حل و فصل مقاومت ها است.
 
==== """شناسایی مقاومت ها""" ====
برای شناخت مسائل در درمان به تداعی های مراجع نیازمندیم . یعنی جهت شناسایی و درک مقاومت از مراجع میخواهیم که به تداعی آزاد بپردازد . هنگامی که بیمار به تداعی روی نمی آورد و بر توضیح های خود از وقایع زندگی به عنوان واقعیت ها و نه تخیلات ، تاکید می ورزد و میکوشد فرایند روانی را همانند مسائل هندسی به گونه ای منطقی حل و فصل کند ، انگاه مقاومت متجلی میشود .
مانوس به خود : مراجع آنها را آشنا ،آشنا، منطقی و با هدف احساس می کندمی‌کند و متوجه جنبه مقاومتی آنها نمینمی‌شود. شود .تشخیص این نوع مقاومتها برای مراجع و درمانگر مشکل است و نمی توانندنمی‌توانند در زمینة این گونه مقاومتها با یکدیگر همکاری ثمر بخش داشته باشند . این نوع مقاومتها معمولاً نمونه هایینمونه‌هایی از عادت هایعادت‌های رفتاری جا افتاده و خصوصیات منشی مراجع هستند که گاهی ارزش اجتماعی فوق العاده ایالعاده‌ای دارند . واکنش سازی ،سازی، بروز مستمر احساسات ،احساسات، مقاومتهای منشی ،منشی، نگرشهای ضدفوبیک و دفاعها از جلمه این مقاومتها هستند .
درهنگام گوش کردن به تداعی های بیمار از خود بپرسید : آیا او بطور نااگاهانه یا معنی دار به سمت چیزی می رود یا از آن دور میشود . آیا مطلب عمیق تر میشود یا سطحی میشود .آیا بیمار چیز مهمی را اضافه میکند یا دارد وقت میگذراند .اگر بنظر میرسد که او به سمت مطلبی میرود و یا ازمطلبی دور میشود درمانگر آن را به عنوان مقاومت تشخیص داده و صبر میکند تا مطلب به اندازه کافی روشن شود .(1و2)
نامأنوس ،نامأنوس، با « خود » : برای مراجع بیگانه هستند . در نتیجه ،نتیجه، تشخیص و پیگیری و درمان این نوع مقاومت هامقاومت‌ها آسانتر است و مراجع ،مراجع، در تجزیه و تحلیل آنها ،آنها، با میل و رغبت با درمانگر همکاری خواهد کرد .
نکته: مهمترین مشکل جریان درمان روانکاوی حل و فصل مقاومت هامقاومت‌ها است.
 
برای شناخت مسائل در درمان به تداعی هایتداعی‌های مراجع نیازمندیم . یعنی جهت شناسایی و درک مقاومت از مراجع میخواهیممی‌خواهیم که به تداعی آزاد بپردازد . هنگامی که بیمار به تداعی روی نمی آوردنمی‌آورد و بر توضیح هایتوضیح‌های خود از وقایع زندگی به عنوان واقعیت هاواقعیت‌ها و نه تخیلات ،تخیلات، تاکید می ورزدمی‌ورزد و میکوشدمی‌کوشد فرایند روانی را همانند مسائل هندسی به گونه ایگونه‌ای منطقی حل و فصل کند ،کند، انگاه مقاومت متجلی میشود می‌شود.
درهنگام گوش کردن به تداعی هایتداعی‌های بیمار از خود بپرسید : آیا او بطور نااگاهانه یا معنی دار به سمت چیزی می رودمی‌رود یا از آن دور میشود می‌شود. آیا مطلب عمیق تر میشودمی‌شود یا سطحی میشود می‌شود. آیا بیمار چیز مهمی را اضافه میکندمی‌کند یا دارد وقت میگذراند می‌گذراند. اگر بنظر میرسدمی‌رسد که او به سمت مطلبی میرودمی‌رود و یا ازمطلبی دور میشودمی‌شود درمانگر آن را به عنوان مقاومت تشخیص داده و صبر میکندمی‌کند تا مطلب به اندازه کافی روشن شود .(1و2۱و۲)
 
== منابع ==<ref>دوانلو،حبیبRalph.greenson,the technique and practice of psycho_analysis</ref><ref>دوانلو، حبیب.(1391). قفل گشایی ناخودآگاه( (ترجمه عنایت خلیقی سیگارودی). تهران:انتشارات ارجمند</ref>
== منابع ==
<ref>Ralph.greenson,the technique and practice of psycho_analysis</ref>
<ref>دوانلو،حبیب.(1391).قفل گشایی ناخودآگاه( ترجمه عنایت خلیقی سیگارودی).تهران:انتشارات ارجمند</ref>
{{پانویس}}
Ralph.greenson,the technique and practice of psycho_analysis
دوانلو،حبیبدوانلو، حبیب.(1391۱۳۹۱). قفل گشایی ناخودآگاه( (ترجمه عنایت خلیقی سیگارودی). تهران:انتشارات ارجمند
 
 
<!--- رده‌بندی --->