تفاوت میان نسخه‌های «فهرست پادشاهان آشور»

! دوران پادشاهی
|-
| [[آداد -نراری دوم]] || [[۹۱۱ (پیش از میلاد)|۹۱۱]] - [[۸۹۰ (پیش از میلاد)]]
|-
| [[آشور-ناصیر-پال دوم]] || [[۸۸۳ (پیش از میلاد)|۸۸۳]] - [[۸۵۹ (پیش از میلاد)]]
| [[شلمنسر چهارم]] || [[(پیش از میلاد)|(پیش از میلاد)]] - [[(پیش از میلاد)]]
|-
| [[آشور -دان سوم]] || [[۷۷۳ (پیش از میلاد)|۷۷۳]] - [[۷۵۵ (پیش از میلاد)]]
|-
| [[آشور نیراری-نراری پنجم]] || [[۷۵۵ (پیش از میلاد)|۷۵۵]] - [[۷۴۵ (پیش از میلاد)]]
|-
| [[تیگلات-پیلسر سوم]] || [[۷۴۵ (پیش از میلاد)|۷۴۵]] - [[۷۲۷ (پیش از میلاد)]]
| [[شلمنسر پنجم]] ||
|-
| [[سارگنسارگون دوم]] || [[۷۲۱ (پیش از میلاد)|۷۲۱]] - [[۷۰۵ (پیش از میلاد)]]
|-
| [[سنخریبسناخریب]] || [[۷۰۴ (پیش از میلاد)|۷۰۴]] - [[۶۸۱ (پیش از میلاد)]]
|-
| [[اسرحدون]] || [[۶۸۱ (پیش از میلاد)|۶۸۱]] - [[۶۶۹ (پیش از میلاد)]]
| [[آشور بانی‌پال]] || [[۶۶۹ (پیش از میلاد)|۶۶۹]] - [[۶۳۱ (پیش از میلاد)|۶۳۱]]/[[۶۲۷ (پیش از میلاد)]]
|-
| [[سینشومولیشیرسین-شومو-لیشیر]] ||
|-
| [[سینشاریشکونسین-شر-ایشکون]] || [[۶۲۷ (پیش از میلاد)|۶۲۷]] - [[۶۱۲ (پیش از میلاد)]]
|-
| [[آشوراوبالیتآشو-اوبلیت دوم]] || [[۶۱۲ (پیش از میلاد)|۶۱۲]] - [[۶۰۹ (پیش از میلاد)]]
|}