تفاوت میان نسخه‌های «فهرست پادشاهان آشور»

| [[آشور بانی‌پال]] || [[۶۶۹ (پیش از میلاد)|۶۶۹]] - [[۶۳۱ (پیش از میلاد)|۶۳۱]]/[[۶۲۷ (پیش از میلاد)]]
|-
| [[سینآشور-شومواتیل-لیشیرایلنی]] || ؟ - ؟
|-
| [[سین-شومو-لیشیر]] || ؟ - ؟
| [[سین-شر-ایشکون]] || [[۶۲۷ (پیش از میلاد)|۶۲۷]] - [[۶۱۲ (پیش از میلاد)]]
|-
| [[آشوسین-اوبلیت دومشر-ایشکون]] || [[۶۱۲ ؟ (پیش از میلاد)|۶۱۲]]؟ - [[۶۰۹۶۱۲ (پیش از میلاد)]]
|-
| [[سینآشور-شر-ایشکوناوبلیت دوم]] || [[۶۲۷۶۱۲ (پیش از میلاد)|۶۲۷۶۱۲]] - [[۶۱۲؟ (پیش از میلاد)]]
|}