واجب: تفاوت میان نسخه‌ها

۹۴ بایت اضافه‌شده ،  ۸ سال پیش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
'''واجب عینی''':
احکام [[واجب]] در شریعت [[اسلام]] به اعتبار فاعل آن به دو قسم واجب عینی و [[واجب کفایی]] تقسیم می‌شوند.که واجب عینی، آن است که از همه مکلفین خواسته شده و با انجام یک یا چند نفر از دیگران ساقط نمی‌شود مانند: [[نماز]] و [[روزه]]
<ref> [http://avabook.com/product/61/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C اصول فقه دانشگاهی ] - محمد رضا شب خیز - انتشارات کتاب آوا - چاپ چهارم 1392، شابک= ISBN 978-964-8425-36-9</ref><ref>{{یادکرد
|درس=دوم
|کتاب=آموزش فقه
 
'''واجب کفایی''': احکام [[واجب]] در شریعت [[اسلام]] به اعتبار فاعل آن به دو قسم [[واجب عینی]] و واجب کفایی تقسیم می‌شوند.که واجب کفایی، آن است که اگر عده‌ای به قدر کفایت آن را انجام دهند، از دیگران ساقط می‌شود. مانند: [[نماز میت]]، [[امر به معروف]] و [[نهی از منکر]]
<ref> [http://avabook.com/product/61/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C اصول فقه دانشگاهی ] - محمد رضا شب خیز - انتشارات کتاب آوا - چاپ چهارم 1392.شابکISBN 978-964-8425-36-9 </ref><ref>{{یادکرد
|درس=دوم
|کتاب=آموزش فقه
'''واجب تعیینی''':
احکام [[واجب]] در شریعت [[اسلام]] به اعتبار نفس وجوب به دو قسم واجب تعیینی و [[واجب تخییری]] تقسیم می‌شود.که واجب تعیینی، آن است که یک عمل مشخص از [[مکلف|مکلفین]] خواسته شده است و بدل و جایگزین ندارد. مانند: [[نماز مغرب]] و [[نماز عشا|عشا]]
<ref> [http://avabook.com/product/61/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C اصول فقه دانشگاهی ] - محمد رضا شب خیز - انتشارات کتاب آوا - چاپ چهارم 1392. شابکISBN 978-964-8425-36-9 </ref><ref>{{یادکرد
|درس=دوم
|کتاب=آموزش فقه
 
'''واجب تخییری''': احکام [[واجب]] در شریعت [[اسلام]] به اعتبار نفس وجوب به دو قسم [[واجب تعیینی]] و واجب تخییری تقسیم می‌شود.که واجب تخییری، آن است که دو یا چند عمل از [[مکلف|مکلَف]] خواسته شده و او اختیار دارد هرکدام را بخواهد انجام دهد. مانند: اختیار در اقامه [[نماز جمعه]] یا [[نماز ظهر]] در روز [[جمعه]]
<ref> [http://avabook.com/product/61/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C اصول فقه دانشگاهی ] - محمد رضا شب خیز - انتشارات کتاب آوا - چاپ چهارم 1392. شابکISBN 978-964-8425-36-9</ref><ref>{{یادکرد
|درس=دوم
|کتاب=آموزش فقه
۱۱۶

ویرایش