تفاوت میان نسخه‌های «مایع مغزی-نخاعی»

ویکی‌سازی
(ویکی‌سازی)
[[پرونده:4 vials of human cerebrospinal fluid.jpg|thumb|left|200px|ویال‌های حاوی CSF طبیعی (به رنگ شفاف)]]
 
'''مایع مغزی نخاعی'''{{انگلیسی|cerebrospinalCerebro fluidSpinal Fluid}}، مایعی شفاف و بدون رنگ موجود در مغز و نخاع است. این مایع دارای وزن مخصوص برابر ۱٫۰۰۷ می‌باشد کهو ازدر [[شبکه کوروئید|شبکهٔ کوروئید]] بطن‌ها یا ونتریکول‌های مغزی تولید شدهمی‌شود. این مایع٬ به عنوان یک بالشتک و دریا اطرافبافر برای مغز وعمل نخاعمی‌کند ازو طریقارائه سیستمحفاظتی بطنیاولیه بهو گردشمکانیکی درو می‌آید.نیز چهارایمونولوژیک بطنبرای مغز در مغزداخل وجودجمجمه دارد:را بطن‌هایفراهم چپنموده و راستنیز جانبینقشی وحیاتی بطن‌هایدر سومسیستم وخودتنظیم مغز در جریان خون مغزی را ایفا چهارممی‌کند.
در اطراف مغز و نخاع از طریق سیستم بطنی به گردش در می‌آید. چهار بطن در مغز وجود دارد: بطن‌های چپ و راست جانبی و بطن‌های سوم و چهارم.
 
دو بطن جانبی از راه سوراخ بین بطنی یا سوراخ مونرو(Monro foramen) به داخل بطن سوم باز می‌شوند. بطن‌های سوم و چهارم نیز از طریق مجرای سیلویوس(Aqueduct of Sylvius) به هم راه پیدا می‌کنند. سپس CSF از طریق سوراخ لوشکا(Luschka) و سوراخ ماژندی(Magendie)به داخل فضای عنکبوتیه به گردش در می‌آید. جذب مایع مغزی-نخاعی به داخل جریان خون در سینوس ساژیتال فوقانی از طریق پرزهای عنکبوتیه (arachnoid villi) روی می‌دهد. زمانی که فشار CSF بزرگتر از فشار وریدی باشد، CSF به درون جریان خون وارد خواهد شد. با اینحال پرزهای عنکبوتیه به صورت دریچه‌های یک طرفه عمل می‌کنند. در صورتی که فشار CSF کمتر از فشار وریدی باشد، پرزهای عنکبوتیه اجازه نخواهند داد خون درون سیستم بطنی عبور کند، بنابراین CSF از طریق بطن‌ها به گردش در می‌آید.