تفاوت میان نسخه‌های «دستگاه لنفاوی»

جز
ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار
جز (ربات: حذف از رده:ویکی‌سازی رباتیک)
جز (ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار)
{{Infobox Anatomy
|Name = دستگاه لنفاوی|Latin = systema lymphoideum
|Image = Lymphatic system.png
|Caption = پراکنش دستگاه لنفاوی در بدن
'''دستگاه لنفاوی'''{{انگلیسی|Lymphatic system}} در [[مهره داران]] وجود دارد و از لوله‌های لنفاوی و [[گره‌های لنفی]] مثل [[طحال]] و [[لوزه|لوزه‌ها]] تشکیل شده‌است. در انسان این دستگاه در [[سیستم ایمنی]] بدن، جذب و انتقال چربی و جذب [[آب میان بافتی]] کارکرد دارد.
 
== رگ هایرگ‌های لنفی آوران ==
مویرگ هایمویرگ‌های لنفی همواره به داخل رگ هایرگ‌های لنفی بزرگتر تخلیه می شوندمی‌شوند. این رگ هایرگ‌های لنفی، دریچه هاییدریچه‌هایی برای اطمینان از جاری شدن یک طرفه یطرفهٔ مایع لنفی به خارج از بافت هابافت‌ها و به اطراف گره هایگره‌های لنفی دارند، و از این نظر مانند سیاه رگ هارگ‌ها عمل می کنندمی‌کنند. امّا مویرگ ها دریچهمویرگ‌ها هایدریچه‌های بیشتر و نیز دیواره هایدیواره‌های نازک تری دارند. چون رگ هایرگ‌های لنفی ممکن است [[باکتری هاباکتری‌ها]] را از محل بافت عفونی زه کشی کنند، احتمال دارد گاهی اوقات در مسیر رگ لنفی خطی از التهاب را ببینیم. این ویژگی کلینیکی اساسی است و ممکن است نشاندهنده ینشاندهندهٔ پخش عفونت باشد.
 
== رگ هایرگ‌های لنفی وابران ==
رگ هاییرگ‌هایی که آب میان بافتی را از گره هایگره‌های لنفی به جاهای دیگر حمل می کنند،می‌کنند، وابران نامیده می شودمی‌شود. از آن جایی که آب میان بافتی با عبور از گره یگرهٔ لنفی تصفیه می شود،می‌شود، دایماً استریل است. [[رگ هایرگ‌های لنفی وابران]] به هم می پیوندندمی‌پیوندند تا رگ هایرگ‌های تخلیه کننده یکنندهٔ بزرگ تر که تنه هاتنه‌ها نامیده می شوندمی‌شوند را به وجود آورند. تنه هاتنه‌ها از طرف راست قفسه یقفسهٔ سینه، [[بازوی راست]] و قسمت راست گردن به یکدیگر ملحق می شوندمی‌شوند و [[مجرای لنفاوی]] راست را تشکیل می دهندمی‌دهند و محتویات خود را به سیاه رگ زیر ترقوه یترقوهٔ راست که دقیقاً زیر ترقوه قرار دارد، تخلیّه می کنندمی‌کنند.
 
== گره هایگره‌های لنفی ==
گره هایگره‌های لنفی در سراسر بدن وجود دارند ولی بیشتر در زیر بغل و کشاله یکشالهٔ ران جا گرفته اندگرفته‌اند. هم چنین شمار زیادی از گره هایگره‌های لنفی داخلی در قفسه یقفسهٔ سینه و شکم وجود دارند.
 
== بازگشتار ==
۱۱

ویرایش