تفاوت میان نسخه‌های «گام دیاتونیک»

بدون خلاصه ویرایش
گام دیاتونیک <ref>گام داتونیک گامی است که در هر دانگ آن دوپرده و یک نیم پرده و یا یک ، یک و نیم پرده و دو نیم پرده موجود باشد</ref> گامی است که از پرده و نیم پرده های دیاتونیک تشکیل شده باشد.
گامی است که از پرده و نیم پرده های دیاتونیک تشکیل شده باشد.
فواصل میانی هر گام دیتانویک ممکن است پرده یا نیم پرده باشد و بطور کلی در هر گام دیاتونیک ۵ پرده و دو نیم پرده موجود است. (به استثنای گام کوچک هماهنگ)
هرگاه یکی از نیم پرده های گامی بین درجات سوم و چهارم و دیگری بین هفتم و هشتم واقع شوند آن را گام بزرگ (ماژور) گویند. به عبارت دیگر گام بزرگ به گامی گفته میشود که فواصل درجات آن نسبت به درجه اول گام (تونیک) به ترتیب دوم بزرگ ، سوم بزرگ ، چهارم و پنجم درست ششم و هفتم بزرگ و هشتم درست باشد.
۲۱

ویرایش