باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== مابعدالطبیعه ==
'''[[متافیزیک]]''' که در واقع ریشه و موضوع اصلی [[فلسفه]] محسوب می‌شود، به بحث در مورد مطلق [[وجود]] یا وجود بدون هیچ قید و شرط می‌پردازد. محققان متافیزیک به بررسی [[علل اولیه]] می‌پردازند.
'''[[متافیزیک]]''' گوزو
 
متافیزیک که در واقع ریشه و موضوع اصلی [[فلسفه]] محسوب می‌شود، به بحث در مورد مطلق [[وجود]] یا وجود بدون هیچ قید و شرط می‌پردازد. محققان متافیزیک به بررسی [[علل اولیه]] می‌پردازند.
 
نباید مابعدالطبیعه را با ماوراءالطبیعه اشتباه گرفت چرا که مابعدالطبیعه علم به احوال موجودات «از جهت وجود داشتن آنها» است، صرفاٌ از آن جهت که هستند و وجود دارند. اما «ماوراءالطبیعه» مرتبه‌ای از عالم هستی است که ورای طبیعت و جهان مادی و محسوس در نظر گرفته می‌شود.
کاربر گمنام