تفاوت میان نسخه‌های «پردیس ابوریحان دانشگاه تهران»

سردبیران نشریه "کشاورزی" به ترتیب از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۸ :
 
دکتر حسن رضا اعتباریان (Professor) - استاد گروه حشره‌شناسی و بیماری‌های گیاهی - از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۲
 
دکتر ناصر امام جمعه کاشان (Professor) - استاد گروه علوم دام و طیور - از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸
 
عناوین نشریات تخصصی:
 
* '''مدیریت آّب و آبیاری''': http://jwim.ut.ac.ir
سردبیر: علی رحیمی خوب (Associate Professor)
 
* '''به نژادی گیاهان زراعی و باغی''': http://jacb.ut.ac.ir
کاربر ناشناس